Przetargi.pl
WYCINKA DRZEW, ZAKRZACZEŃ, KOSZENIE DARNI W GRUDZIĄDZU ORAZ WYCINKA DRZEW I NASADZENIA REKOMPENSACYJNE W GRUDZIĄDZU I GRUPIE - sprawa numer 70/2016

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00 , fax. 261 48 32 22
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Czwartaków 3 3
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, fax. 261 48 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych - wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYCINKA DRZEW, ZAKRZACZEŃ, KOSZENIE DARNI W GRUDZIĄDZU ORAZ WYCINKA DRZEW I NASADZENIA REKOMPENSACYJNE W GRUDZIĄDZU I GRUPIE - sprawa numer 70/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew, zakrzaczeń, koszenie darni i traw w Grudziądzu oraz wycinka drzew i nasadzenia rekompensacyjne w Grudziądzu i Grupie, zgodnie z wymaganiami określonym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem w szczególności: Zadanie nr 1: wycinka drzew i zakrzaczeń, koszenie darni i traw na obszarze Twierdzy Grudziądz Zadanie nr 2: wycinka drzew i nasadzenia rekompensacyjne na obszarze Grudziądza i Grupy 3. Usługa będąca przedmiotem zamówienia obejmuje prace w szczególności w zakresie: Zadanie nr 1: miejsce wykonania usługi: Twierdza Cytadela Grudziądz administrowana przez 13 WOG znajdujący się przy ul. Czwartaków 3 w Grudziądzu: Bastion I, Bastion II, Wielki Magazyn I, Budynek nr 29, nr 30, 31, Przeciwskarpa, Fosa zakres usługi: wycinka 2.632 szt. drzew, wycinka zakrzaczeń, koszenie darni i traw, odrostów zakrzaczeń ogółem: 145 497 m2. Zadanie nr 2: miejsce wykonania usługi: kompleks wojskowy przy ul. Bema w Grudziądzu (wzdłuż kanału Trynka), kompleks wojskowy przy ul. Legionów w Grudziądzu (wzdłuż kanału Trynka), kompleks wojskowy w Grudziądzu przy ul. Bema, kompleks wojskowy w Grupie przy ul. Dworcowej (gm. Dragacz) zakres usługi: nasadzenia rekompensacyjne - 55 szt. drzew, wycinka 71 szt. drzew w Grudziądzu, wycinka 61 szt. drzew w Grupie. 4. Wycinka drzew winna być wykonana zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.(Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn.zm.). 5. Wszelkie prace winny być wykonane w zakresie objętym pozwoleniami, które posiada Zamawiający, a także z zachowaniem stosownych przepisów przeciwpożarowych i BHP. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do: zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących usługę i poszczególne czynności (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w sprzęt zabezpieczający); zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom przebywającym na terenie usług; Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub zaniechania. W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych Zleceniobiorca zobowiązuje się do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt. W przypadku uszkodzenia drzew Urzędu Miasta Grudziądz po drugiej stronie (od miejsca faktycznego wykonywania usługi) Trynki, trawnika, ogrodu botanicznego Wykonawca poniesie wszelkie koszty naprawcze (zadanie nr 2). 7. Wykonawca winien dysponować niezbędnym potencjałem technicznym warunkującym wykonanie przedmiotu zamówienia w wymaganym przez Zamawiającego terminie, tj. dysponować wszystkimi niezbędnymi narzędziami i maszynami w tym dysponowanie takimi maszynami jak m.in.: rębaki do gałęzi i liści, podnośnik, piły łańcuchowe i spalinowe, sekatory, kosy, grabie i sprzęt do przewożenia pociętego drewna i gałęzi np. ciągnik, samochód z przyczepą, taczki. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania i stosowania materiałów i środków BHP i ochrony osobistej, w szczególności: kasków ochronnych, okularów, rękawic, szelek bezpieczeństwa, obuwia ochronnego i specjalistycznego. 9. W zakresie zadania nr 1 - Wykonawca winien zabezpieczyć na czas trwania prac, kabiny typu Toi - Toi - co najmniej jedna kabina na 10 osób - oraz systematyczne ich opróżnianie we własnym zakresie i na swój koszt. 10. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie odbioru, wywozu, transportu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej mierze w szczególności z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21 ze zm.). 12. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uprzątnięcia terenu, pozostałe odpady (zmielone gałęzie), wycięte drzewa Wykonawca wywiezie i zagospodaruje we własnym zakresie i na swój koszt. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru, wywozu i zagospodarowania na własne potrzeby pozyskanego drewna. Wykonawca na etapie złożenia oferty nie wycenia wartości drewna, które zostanie pozyskane w wyniku realizacji usługi. Zaoferowana cena w ofercie ogółem stanowi cenę (wynagrodzenie Wykonawcy), która zostanie pomniejszona przez Zamawiającego o wartość zagospodarowanego drewna na etapie realizacji umowy na zasadach określonych umową. Pozyskane z wycinki drzew drewno Wykonawca odbierze na podstawie protokołu przekazania drewna. 13. Zamawiający może na wniosek Wykonawcy umożliwić dokonanie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu przygotowania oferty. Wizja lokalna może mieć miejsce na podstawie wniosku Wykonawcy, złożonego osobiście w kancelarii 13 WOG - ul. Czwartaków 3, Grudziądz (pom.nr 7) lub faksem na numer: 261 48 32 22 lub elektronicznie: przetargi@13wog.pl. Zamawiający ustali termin wizji lokalnej informując o powyższym zainteresowanego Wykonawcę. Osoby, które będą okazywać tereny są upoważnione do jego udostępnienia w zakresie jego okazania. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania należy kierować pisemnie bezpośrednio na adres Zamawiającego. 1) dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia może dokonać przedstawiciel Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, który udostępni przed rozpoczęciem wizji lokalnej imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, oraz dowód tożsamości; 2) z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół. 14. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772114006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w łącznej wysokości: 4.700,00 zł, w tym: Zadanie nr 1: 3.700,00 zł Zadanie nr 2: 1.000,00 zł 2. Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedno zadanie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości sumy wadiów tych zadań. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 4. W przypadku nie wniesienia wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 25 1010 1078 0105 5913 9120 0000 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas składa go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. O wniesieniu wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 5, należy zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego - budynek nr 20 pokój nr 1 przed upływem terminu do składania ofert (Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem KASA - numer sprawy) Natomiast kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy należy załączyć do składanej oferty. Kasa czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -13.00. Dopuszcza się załączenie oryginału dokumentu do oferty. 9. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy, numer zadania, numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej (art. 46 ust. 4a Ustawy). 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Uwaga! Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (art. 46 ust. 3 Ustawy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.13wog.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach