Przetargi.pl
DOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE ORAZ SERWIS CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W PRZECŁAWIU, GMINA KOŁBASKOWO

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 72-005 Przecław, Rekreacyjna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 502231324
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
  Rekreacyjna 1
  72-005 Przecław, woj. zachodniopomorskie
  tel. 502231324
  REGON: 383734596
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goksir.kolbaskowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE ORAZ SERWIS CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W PRZECŁAWIU, GMINA KOŁBASKOWO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, strojenie, szkolenie oraz serwis cyfrowego projektora kinowego do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (GOKSiR), gmina Kołbaskowo. Miejscem wykonania zamówienia: GOKSiR, ul.. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław. Kod CPV: 38652000-0 projektory filmowe 51000000-9 usługi instalowania sprzętu 30200000-1 urządzenia komputerowe 48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 80511000-9 usługi szkolenia personelu 2. Przedmiot zamówienia określono w załączniku nr 4 do siwz. 3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi oraz zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowany przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ, w tym z zapisami zawartymi we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 4. Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika, montaż, instalację, strojenie oraz szkolenie w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający w ramach zamówienia wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieeksponowanego na wystawach lub imprezach targowych, nieużywanego, nieuszkodzonego, kompletnego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia, wolnego od wad oraz posiadającego odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku. Sprzęt musi być zamontowany/przytwierdzony i gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Podczas wykonywania robót montażowych należy szczególnie przestrzegać reżimu sanitarnego. Wykonywanie robót nie może zakłócać funkcjonowania obiektu. Wykonywanie najbardziej uciążliwych czynności Wykonawca dostosuje do organizacji pracy w obiekcie. 7. W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce montażu własnym staraniem oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac montażowych. 8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikującego wykonawcę lub posiadania identyfikatora. 9. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót montażowych lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 10. Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów warunków i wyposażenia sali widowiskowej. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia. Do uzgadniania terminów wizji lokalnych oraz udzielania informacji podczas wizji lokalnych upoważniony jest Mariusz Skóra tel.: 606252092 Zamawiający nie zwraca kosztów, które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej. Poniżej przedstawiamy przybliżone parametry: a) liczb miejsc siedzących: 254 b) szerokość ekranu: 6 m. c) wysokość ekranu: 4,5 m. d) odległość projekcyjna: 17 m. 11.Zestaw sprzętowy powinien być kompatybilny z aktualnym systemem audiovideo znajdującym się w obiekcie. 12.Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać parametry techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami.. 13.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach ogólnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów modernizowanego obiektu lub istniejącej infrastruktury za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, Wykonawca zostanie wezwany do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy. 14. Podwykonawstwo: a) Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom musi być wskazany w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. b) Brak informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę. c) Szczegółowe zasady dotyczące podwykonawstwa zostały określone w § 6 wzoru umowy. 15.Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe. W przypadku wystąpienia w dokumentacji nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty opis materiałów i produktów równoważnych, zgodnie z siwz. 16. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać i przedłożyć do oferty, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38652000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiąe złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na konto Zamawiającego: 20 1240 3927 1111 0010 9530 8976 z zaznaczeniem w dowodzie wpłaty: „Wadium - dostawa montaż, strojenie oraz serwis cyfrowego projektora kinowego do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Przecławiu, gmina Kołbaskowo”. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – złożonych do oferty. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach