Przetargi.pl
Dostawa projektora kinowego na potrzeby Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Solna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 524 949 , fax. 943 524 949
 • Data zamieszczenia: 2020-04-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
  ul. Solna 1
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 524 949, fax. 943 524 949
  REGON: 32060528000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rck.kolobrzeg.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa projektora kinowego na potrzeby Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kinowy projektor cyfrowy o rozdzielczości minimum 2K, sprzęt cyfrowy zgodny ze standardami specyfikacji DCI w technologii DLP wraz z dostawą, instalacją, z oprogramowaniem, zestrojeniem sprzętu i szkoleniem pracowników Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38652000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100). Szczegóły w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, propozycja treści oświadczenia zostanie wykonawcy udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach