Przetargi.pl
„Cyfryzacja Sali kinowej Kina Pod Filarami w Sławnie” w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

SŁAWIEŃSKI DOM KULTURY ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. Augusta Cieszkowskiego 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598107670
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SŁAWIEŃSKI DOM KULTURY
  ul. Augusta Cieszkowskiego 2
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 598107670
  REGON: 000281424
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sdk.slawno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Cyfryzacja Sali kinowej Kina Pod Filarami w Sławnie” w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Cyfryzacja Sali kinowej Kina Pod Filarami w Sławnie” w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki FilmowejKrótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu tj. kinowy projektor cyfrowy, serwer kina cyfrowego, obiektyw projekcyjny oraz dokonanie montażu i przeszkolenia kinooperatorów w siedzibie Zamawiającego - Kina Pod Filarami w Sławnie .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38652000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach