Przetargi.pl
Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ogłasza przetarg

 • Adres: 75-122 Koszalin, Szczecińska 31
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
  Szczecińska 31
  75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 330961132
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje zakup i dostawę radarowych wyświetlaczy prędkości dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wraz z transportem i rozładunkiem. Zamawiający poprzez sformułowanie „zakup” rozumie sprzedaż radarowych wyświetlaczy prędkości z niezbędnymi dokumentami tj. aprobatami technicznymi, krajowymi deklaracjami zgodności i dostarczenie do siedzib RDW określonych w OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38115100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną