Przetargi.pl
Cyfryzacja kina Sławieńskiego Domu Kultury

Sławieński Dom Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 810 76 70 , fax. 59 810 76 70
 • Data zamieszczenia: 2019-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sławieński Dom Kultury
  ul. Cieszkowskiego 2
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 59 810 76 70, fax. 59 810 76 70
  REGON: 28142400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dk.slawno.ibip.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cyfryzacja kina Sławieńskiego Domu Kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, instalację, zestrojenie i uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego, zgodnego ze standardami DCI (z możliwością przyszłościowego rozbudowania systemu do projekcji 3D) wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym: 1) Kinowy projektor cyfrowy, z pełną zgodnością ze specyfikacją DCI - 1 szt.; 2) Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI – 1 szt.; 3) Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł – 1 szt.; 4) Obiektyw - 1szt.; 5) Lampa - 1 szt.; 6) Dedykowany laptop lub panel sterujący - 1 szt.; 7) Przeszkolenie pracowników zamawiającego w obsłudze zamówionego sprzętu. 2. Zamawiający w ramach zadania wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego innego niż podany przez Zamawiającego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych to na Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zestaw będzie montowany w budynku kina w Sławieńskim Domu Kultury przy ul. A. Cieszkowskiego 2 w Sławnie. Lp. Wyszczególnienie Ilość w szt. 1 Kinowy projektor cyfrowy, z pełną zgodnością ze specyfikacją DCI rozdzielczość 2K, lampowy poziom generowanego hałasu max 50 dB. Wymiary ze względu na sposób instalacji nie mogą przekroczyć: 35 cm wysokości, 65 cm szerokości i 80 cm głębokość. Ciężar nie może przekroczyć 60 kg 1 szt. 2 Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI 1 szt. 3 Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł 1 szt. 4 Obiektyw projekcyjny 1 szt. 5 Lampa 1 szt. 6 Dedykowany laptop lub panel sterujący 1 szt. 7 Przeszkolenie pracowników zamawiającego w obsłudze zamówionego sprzętu 1 szt. 3. Uwagi: - planowany rozmiar ekranu to 4mx2m; - odległość projekcyjna wynosi 10 m; - sala ma posiadać 44 miejsca; - wymiary sali: powierzchnia 51,8m2, długość: 10,72m, szerokość: 4,61m, wysokość: 2,97m; - w sali kinowej znajduje się system dźwięku Dolby Surround 5.1 4. Oferowany przedmiot zamówienia musi: 1) być fabrycznie nowy, w I gatunku; 2) posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty - dostarczone wraz z kartami gwarancyjnymi; 3) być zamontowany/przytwierdzony i gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów. 4) Urządzenia i zestawy do projekcji kinowej mają być zgodne w konfiguracji i wielkości do potrzeb kina wskazanego przez Zamawiającego, jak również w skład wymaganych przez Zamawiającego zestawów mają wchodzić wszystkie elementy składowe wskazane w ww. tabeli. 5. Zakres przedmiotu umowy obejmuje również: 1) Montaż i uruchomienie u Zamawiającego, uczestnictwo Wykonawcy podczas pierwszej projekcji u Zamawiającego. 2) Przeszkolenie w zakresie obsługi projektora cyfrowego pracowników obsługi Zamawiającego w terminie do 3 dni od montażu projektora. 3) Koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego, w tym koszty przeglądów dwa razy w roku (w okresie gwarancji). 6. Wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia ma możliwość dokonania wizji lokalnej w Sali widowiskowo - kinowej w Sławieńskim Domu Kultury. Celem wizji lokalnej jest dobranie odpowiedniego projektora cyfrowego, obliczenia ogniskowej obiektywu i mocy lampy ksenonowej dla projekcji na ekranie kina w budynku Sławieńskiego Domu Kultury. Zestaw będzie montowany w budynku kina w Sławieńskim Domu Kultury przy ul. A. Cieszkowskiego 2. 7. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Faktura po wykonaniu całego zakresu prac i odebraniu protokołem odbioru, 2) Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia, 3) Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający prosi o dokładne wypełnienie formularza i staranne sprawdzenie obliczeń, 4) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę przez cały okres trwania umowy z wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 5) Szczegółowe zasady rozliczania za wykonanie przedmiotu zamówienia określone zostaną w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą. 8. Warunki płatności: 1) Podstawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) są wytyczne i zalecenia określone w niniejszej Specyfikacji, 2) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38652000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno Nr 15 9317 0002 0000 3248 2000 0010 z dopiskiem „Cyfryzacja kina Sławieńskiego Domu Kultury” 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Sławieński Dom Kultury, ul. A. Cieszkowskiego 2,76-100 Sławno (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisów. 8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach