Przetargi.pl
„Sprzątanie pomieszczeń oraz utrzymanie należytej czystości w budynkach PGK Sp. z o.o. w Koszalinie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 75-724 Koszalin, ul. Komunalna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 5
  75-724 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
  REGON: 33025398400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sprzątanie pomieszczeń oraz utrzymanie należytej czystości w budynkach PGK Sp. z o.o. w Koszalinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w obiektach wymienionych w tabeli w załączniku nr 1 do Umowy kompleksowego sprzątania pomieszczeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 należy: 1. Sprzątanie codzienne- w zakres codziennego sprzątania wchodzi utrzymanie na bieżąco czystości we wszystkich budynkach, a w szczególności wykonywanie następujących czynności: a) Wycieranie na sucho i na mokro oraz usuwanie plam z mebli biurowych i sprzętu biurowego właściwymi do tego rodzaju sprzątanej powierzchni środkami pielęgnacyjnymi – tak by nie pozostawiały smug i plam. b) Wycieranie sprzętu (powierzchni drukarek i faksów) i aparatów telefonicznych z kurzu bez użycia środków czystości. c) Mycie na mokro drzwi wraz z ościeżnicami i klamkami 1 raz (zwany w dalszej części „x”) w tygodniu. d) Mycie na mokro szafek pracowniczych bhp na całej powierzchni. Jeżeli na szafce znajdują się buty- należy je podnieść po czym wytrzeć kurze (wymyć powierzchnię) po czym odstawić buty na poprzednie miejsce. e) Mycie luster i szklanych drzwi środkami do tego rodzaju powierzchni. f) Odkurzanie na sucho (odkurzaczem) wykładziny dywanowej i podłogowej oraz 1x na tydzień tapicerki meblowej (krzesła i sofy) oraz usuwanie na bieżąco plam z wykładziny podłogowej oraz tapicerki meblowej (w sekretariacie tylko czystą wodą bez użycia środków piorących lub odplamiaczy). g) Wycieranie na mokro parapetów, listew odbojowych, listew przypodłogowych, dolnych ram okiennych (miejsce połączenia szyby z ramą okienną), gaśnic, tablicy informacji wizualnej, gablot, obrazów itp. h) Opróżnianie i mycie koszy na śmieci oraz wymiana worków na śmieci. i) Mycie powierzchni podłogowych twardych (linoleum, terakota, wylewka betonowa). j) Zmywanie na mokro schodów, podestów, barierek środkami przeznaczonymi do tego rodzaju powierzchni. k) Opróżnianie ziemi, piasku, ewentualnie śniegu z wycieraczek i z pod wycieraczek znajdujących się przed wejściem do budynków jak i w samych budynkach. l) Mycie kuchenek elektrycznych, mikrofalowych, zlewów kuchennych wraz z bateriami środkami przeznaczonymi do tego rodzaju powierzchni. ł) Wycieranie (mycie) stołów i krzeseł znajdujących się w jadalniach w poszczególnych budynkach. 2. Sprzątanie codzienne sanitariaty: a) Mycie terakoty, glazury, umywalek, baterii umywalkowych, kabin prysznicowych, baterii prysznicowych środkami przeznaczonymi do czyszczenia i dezynfekcji tego rodzaju powierzchni. b) Czyszczenie muszli sedesowych i desek środkami przeznaczonymi do czyszczenia i dezynfekcji. c) Czyszczenie pisuarów i ich spłuczek środkami przeznaczonymi do czyszczenia i dezynfekcji. d) Mycie luster , półek i kloszy oświetleniowych. e) Mycie pojemników na środki higieny osobistej,( mydło, pasta BHP, pojemniki na ręczniki papierowe i pojemniki na papier toaletowy) koszy na odpadki, zużyte ręczniki jednorazowe oraz wymiana worków na śmieci. f) Wycieranie na mokro drzwi, ościeżnic i klamek, parapetów, rur środkami właściwymi dla danego rodzaju powierzchni w celu umycia i dezynfekcji. 3. Mycie kaloryferów we wszystkich pomieszczeniach 1 x w tygodniu. 4. Odkurzanie ścian w każdym budynku (farba emulsyjna) 1 x w tygodniu , usuwanie plam ze ścianach w razie konieczności na bieżąco. 5. Odmrażanie i mycie lodówek 1 x na kwartał. 6. Mycie naczyń (w tym również elementów ekspresów ciśnieniowego i przelewowego oraz tac i półek w szafkach „spożywczych” znajdujących się w sekretariacie ) z sekretariatu w miarę potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 zł Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 836). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Nr rachunku: PKO BP SA 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 wraz z podaniem tytułu przetargu . Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. Kopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie, a kserokopię dołączyć do oferty. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć wraz z ofertą. Uwaga! Zgodnie z przepisami PZP, w świetle art. 46 ust. 4a „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” Ponieważ jest to nowa okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego – gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. ) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje pełnomocnik Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialne

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach