Przetargi.pl
Termomodernizacja dachu w części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Stargardzie

Zakład Karny w Stargardzie ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, Al. Żołnierza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 763 160
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Stargardzie
  Al. Żołnierza 42
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 763 160
  REGON: 00032042000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja dachu w części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Stargardzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji dachu w części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie, Aleja Żołnierza 42, 73-110 Stargard polegająca ogólnie na: a) rozebraniu starej części dachu budynku, b) rozebraniu ściany zewnętrznej do wysokości wieńca żelbetowego, c) uzupełnieniu muru z cegieł pełnych, d) wykonaniu wieńców, e) wykonaniu projektu dachu do akceptacji przez inwestora, wykonany przez osobę posiadającą stosowna wiedzę i uprawnienia w tym zakresie, f) położenie więźby dachowych, g) wykonanie pokrycia dachu, h) montaż rynien i rur spustowych, i) wykonanie instalacji odgromowej, j) wykonanie sufitu podwieszanego, k) położenie tynków cementowo-wapiennych, l) malowanie, m) wykonanie elewacji na części budynku Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty, załączone do SIWZ: a) przedmiar robót (opis i wyliczenia), b) zestawienie robocizny, c) zestawienie materiałów, d) zestawienie sprzętu, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca wniósł zabezpieczenie oferty w formie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 28 1010 1599 0058 9013 9120 0000 5. W tytule przelewu pieniężnego należy wpisać: „Wadium do przetargu w ZK w Stargardzie, nr sprawy 2232.004.2020”. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia przez wykonawcę wadium określonego w ustępie 1., któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w ustawie. 11. Za datę i godzinę wniesienia wadium uważa się moment wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego (Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi wpływ środków). Do oferty należy dołączyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię polecenia przelewu. 12. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej, należy w oryginale dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 13. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzi przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do zatrzymania wadium przez Zamawiającego, opisana w art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach