Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia Pracowni Audio i Video dla Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie jej wykorzystania.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ogłasza przetarg

 • Adres: 81-127 Gdynia, Inżyniera Jana Śmidowicza, 69
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  Inżyniera Jana Śmidowicza, 69
  81-127 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 190064136
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia Pracowni Audio i Video dla Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie jej wykorzystania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa, montaż i uruchomienie specjalistycznego wyposażenia Pracowni Audio i Video dla Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz przeszkolenie 60 pracowników w zakresie jej wykorzystania.CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa i montaż mebli na wyposażenie Pracowni Audio i Video dla Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach