Przetargi.pl
Zakup dostawa i montaż sprzętu informatycznego wraz z instalacją i przeszkoleniem z obsługi.

Gmina Szemud ogłasza przetarg

 • Adres: 84-217 Szemud, Kartuska 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szemud
  Kartuska 13
  84-217 Szemud, woj. pomorskie
  REGON: 191675422
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szemud.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup dostawa i montaż sprzętu informatycznego wraz z instalacją i przeszkoleniem z obsługi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Opis przedmiotu zamówienia:1) Przedmiotem zamówienia jest Zakup dostawa i montaż sprzętu informatycznego wraz z instalacją i przeszkoleniem z obsługi. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Dz. 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:a) Serwery – 2 szt.b) Oprogramowanie do wirtualizacji i środowisko systemów operacyjnych – 1 szt.c) Macierz 1 szt.d) Środowisko i system backupu - 1 szt.e) Urządzenia sieci LAN – 6 sztf) Urządzenia sieci WAN - wireless LAN AP – 8 szt.g) Urządzenia dostępu do sieci WLAN - firewal/NGF – 1 szt.h) Urządzenia peryferyjne- klawiatura bezprzewodowa – 100 szt.- mysz bezprzewodowa – 100 szt.- słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem – 100 szt.- kamera – 40 szt.i) Szkolenia z obsługi systemu.3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 7 do SWZ (Opz). 4) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 5) Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe – nieeksploatowane, nieużywane, niemodyfikowane, sprawne technicznie, oryginalnie zapakowane przez producenta, nie wycofane z produkcji, wolne od wad i prawnych i fizycznych, kompletne. 6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz zainstalować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. a) Do momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia jest po stronie Wykonawcyb) Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w okresie gwarancji na dostarczony sprzęt tj. wsparcie w obsłudze sprzętu.7) Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaoferowanie wyposażenia o wyższych parametrach. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. 8) Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 99 i art. 16 pkt 1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. 9) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie gorszym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. 10) Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przeważające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku braku dokumentów udowadniających równoważność, Zamawiający przyjmuje, że oferta nie spełnia wymagań SWZ i zostanie odrzucona. 11) W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością, Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia Wykonawcę i/lub niezależne jednostki badawcze, mogące potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczonego sprzętu i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 12) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym SWZ. 13) W przypadku zastosowania sprzętu równoważnego, Zamawiający: a) wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia sprzętów zamiennych w stosunku do dokumentacji. Nie złożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje sprzęt i rozwiązania podane w OPZ; b) nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie Wykonawcy. 14) Wykonawca musi zagwarantować możliwość ewentualnych napraw dostarczonego sprzętu. Dane teleadresowe punktu serwisowego Wykonawca wskaże w protokole odbioru dostarczonego sprzętu. 15) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z warunkami zamówienia określonymi w OPZ. W protokole odbioru powinien być wskazany niepowtarzalny numer identyfikacyjny każdej sztuki sprzętu, który umożliwi indywidualną identyfikację sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełnia warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie porównywalne z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, co najmniej 1 (jedną) dostawę w zakresie: dostawy 2 serwerów, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 120.000,00 zł oraz co najmniej 1 (jedną) dostawę - 1 macierzy o wartości zamówienia nie mniejszej niż 40.000,00 zł.a) W przypadku dostaw nadal wykonywanych pod uwagę brana będzie tylko wartość wykonanej dostawy do dnia złożenia oferty.Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowejbędzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Rozdziale IX SWZ.5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa w:a) ust. 1 pkt 3) zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek,b) ust. 2 pkt 4 zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek.6) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach