Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia pomieszczeń w zakresie technologii scenicznej w ramach zadania: "Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 35 do funkcji działalności statutowej GGM

Gdańska Galeria Miejska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-831 Gdańsk, Piwna 27/29
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 501 520 827
 • Data zamieszczenia: 2022-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańska Galeria Miejska
  Piwna 27/29
  80-831 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 501 520 827
  REGON: 220754852
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia pomieszczeń w zakresie technologii scenicznej w ramach zadania: "Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 35 do funkcji działalności statutowej GGM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot umowy obejmuje:a) dostawę i przeniesienie własności na Zamawiającego fabrycznie nowych urządzeń technologii sceny, których szczegółowe parametry określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia,b) wykonanie wymaganych prac montażowo-instalacyjnych, dostosowujących pomieszczenie Sali mieszczącej się na piętrze w budynku w Gdańsku przy ul. Długiej 35 do funkcji działalności statutowej Gdańskiej Galerii Miejskiej (instytucji kultury) oraz prawidłowego funkcjonowania urządzeń technologii sceny,c) wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej zamontowanych urządzeń technologii sceny oraz wykonanych prac montażowo-instalacyjnych, dostosowujących pomieszczenie Sali do funkcji działalności statutowej,d) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach