Przetargi.pl
Przebudowa sieci teletechnicznej oraz budowa kanału technologicznego na ul. Pustki w Ostrowie.

"ABRUKO PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 84-120 Władysławowo, ul. Gdańska 78
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "ABRUKO PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Gdańska 78
  84-120 Władysławowo, woj. pomorskie
  REGON: 221574922
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.abrukoplus.nv.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci teletechnicznej oraz budowa kanału technologicznego na ul. Pustki w Ostrowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na przebudowie sieci teletechnicznej oraz budowie kanału technologicznego na ul. Pustki w Ostrowie.2. Szczegółowy opis oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały w Projektowanych postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:4 000,00 zł (słownie: cztery tys. zł 00/100 );2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku:Bank Spółdzielczy w Krokowej o numerze 51 8349 0002 0035 9906 2000 0010 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania ........ ”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności technicznej lub zawodowej:1) w zakresie doświadczenia Wykonawcy:Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie* co najmniej dwa (2) zamówienia (umowy), polegające na remoncie lub przebudowie, lub budowie** sieci teletechnicznej o wartości robót budowlanych co najmniej 80 000 zł brutto *** w każdym z wykazanych zamówień (umów);)*jako wykonane (zakończone) zamówienia należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu.)** za budowę lub rozbudowę, lub przebudowę Zamawiający uzna budowę, lub rozbudowę, lub przebudowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.)*** Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.UWAGA 1!Stosownie do art. 117 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z tych Wykonawców.Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.UWAGA 2!W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający zasoby.2) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej.UWAGA 1!Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2021 r. poz. 1646).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach