Przetargi.pl
Dostawa mięsa wołowego, mięsa wieprzowego, podrobów oraz wędlin wieprzowych i wołowych -

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-720 Ciechocinek, ul. Kościuszki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 836 078 , fax. 542 836 295
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
  ul. Kościuszki 10
  87-720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 836 078, fax. 542 836 295
  REGON: 910869972
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowiskociechocinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna z 100 % udziałem w kapitale zakładowym Jednostki Samorządu Terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa wołowego, mięsa wieprzowego, podrobów oraz wędlin wieprzowych i wołowych -
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mięsa wołowego, mięsa wieprzowego, podrobów oraz wędlin wieprzowych i wołowych - CPV 15100000 - 9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - 20.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Jeżeli działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień Oferent załączy wymagane uprawnienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach