Przetargi.pl
Dostawa odczynników

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525 826 466 , fax. 525 826 469
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  ul. ks. Piotra Skargi 2
  85018 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 826 466, fax. 525 826 469
  REGON: 16230000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wios.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa odczynników. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Ogólny opis zamówienia 1 część: Odczynniki i wzorce do chromatografii jonowej; 2 część: Materiał odniesienia do AAS; 3 część: Odczynniki do analiz śladowych; 4 część: Roztwory wzorcowe do AAS; 5 część: CRM i wzorce do chromatografii; 6 część: Rozpuszczalni do chromatografii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3 niniejszego ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieści informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3 niniejszego ogłoszenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3 niniejszego ogłoszenia dotyczące tych podmiotów. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2016 r., poz. 1126). 7. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 1) Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz; 2) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty, w przypadku, gdy: A) oferta została podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę, B) oferta została podpisana przez jednego ze wspólników spółki cywilnej. 8. W przypadku, gdy oferta złożona przez wspólników spółki cywilnej, podpisana zostanie przez wszystkich wspólników spółki, pełnomocnictwo nie jest wymagane, 9. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum). W takim przypadku, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach