Przetargi.pl
Działania informacyjno-promocyjne realizowane na potrzeby projektu Centra innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy ogłasza przetarg

 • Adres: 87100 Toruń, ul. Władysława Łokietka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
  ul. Władysława Łokietka 5
  87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 34087521200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://centrumnowo.kei.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Działania informacyjno-promocyjne realizowane na potrzeby projektu Centra innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych na potrzeby realizacji projektu Centra innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. 2. Postępowanie prowadzone jest w trzech częściach: Część 1. Druk materiałów promocyjnych typu BTL wraz z ich dystrybucją. Część 2. Zredagowanie artykułów prasowych wraz z ich publikacją oraz wyprodukowanie spotów video wraz z ich emisją. Część 3. Zorganizowanie pikniku dla dzieci i młodzieży wraz z przeprowadzeniem działań promocyjnych. 3. Wszystkie działania muszą być zgodne z wytycznymi POIiŚ w zakresie promocji. Wytyczne dot. informacji i promocji dla projektów realizowanych w ramach POIiŚ są dostępne na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/) 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium odpowiednio w wysokości: Część 2. 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) Część 3. 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 4. W przypadku kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z opisem „Wadium w postępowaniu na „Działania informacyjno-promocyjne realizowane na potrzeby projektu Centra innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim” na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Millenium S.A. nr 63 1160 2202 0000 0002 1660 5229. Dane do przelewów zagranicznych: 1) Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (nazwa instytucji otrzymującej przelew); 2) ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, Polska (adres instytucji otrzymującej przelew); 3) PL63 1160 2202 0000 0002 1660 5229 (numer IBAN konta bankowego zamawiającego); 4) BIC/SWIFT CODE: BIGBPLPWXXX (BIC/SWIFT kod banku, w którym zamawiający posiada rachunek). Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesione w ten sposób wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wadium wnoszonego w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 należy w ofercie złożyć kopię dokumentu a oryginał dostarczyć w miejscu składania ofert najpóźniej do końca terminu składania ofert. 6. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne prawo (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 5) dowód wniesienia wadium, 6) zaakceptowany dokument Istotne postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 7) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy wykonawcy składają wspólną ofertę, 8) stosowne pełnomocnictwo(a) potwierdzające, że dana osoba nie wymieniona w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, 9) wykaz podwykonawców stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ 10) spoty video i artykuły reklamowe, o których mowa w rozdziale V część 2 ust. 1 lit. b

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach