Przetargi.pl
dostawa mięsa, wędlin i produktów drobiowych w 2014-2015r. dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach.

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 97-561 Ładzice, Radziechowice Pierwsze 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6840821, 502245468 , fax. 044 6840821
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach
  Radziechowice Pierwsze 2 2
  97-561 Ładzice, woj. łódzkie
  tel. 044 6840821, 502245468, fax. 044 6840821
  REGON: 00031174000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa mięsa, wędlin i produktów drobiowych w 2014-2015r. dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty ( zał. nr.1), zawierającym wartość oferty w cenie netto i brutto. 2. Formularz cenowy oferty ( zał. nr.2), zawierający asortyment i ilość towaru, zostanie uzupełniony o ceny jednostkowe proponowane przez oferenta oraz wartości netto i brutto oferowanych wyrobów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferent wniesie wadium w gotówce w wysokości 1.500 zł , słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, na konto Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. ORadomsko nr 11 1240 3132 1111 0010 3935 5187 2. Zamawiający zwróci wadia po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze dostawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/radziechowice
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach