Przetargi.pl
Budowa placu zabaw dla szkoły nr 184 o nawierzchni poliuretanowej z niskim ogrodzeniem, wyposażonym w zestawy zabawowe oraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej nr 184 w Łodzi przy ulicy Syrenki 19a.

Szkoła Podstawowa nr 184 im. L.Waryńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 91-496 Łódź, ul. Syrenki 19 A
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 658 24 01 , fax. 42 658 86 52
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 184 im. L.Waryńskiego
  ul. Syrenki 19 A 19 A
  91-496 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 658 24 01, fax. 42 658 86 52
  REGON: 00021621400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp184lodz.republika.pl ;
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw dla szkoły nr 184 o nawierzchni poliuretanowej z niskim ogrodzeniem, wyposażonym w zestawy zabawowe oraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej nr 184 w Łodzi przy ulicy Syrenki 19a.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej z niskim ogrodzeniem, wyposażonym w zestawy zabawowe oraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej nr 184 w Łodzi przy ulicy Syrenki 19a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ, składającym się z: Projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiaru robót (kosztorys ofertowy - ślepy), Pozostałych dokumentów, planów i rysunków. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej placu budowy, zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz zawrzeć w cenie oferty wszystkie koszty za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (patrz punkt 6.4 SIWZ). Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne). Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii. Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin odbioru wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sp184lodz.wikom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach