Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)

Powiat Pabianicki ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 22 54 000 , fax. 42 2159166
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pabianicki
  ul. Piłsudskiego 2 2
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 22 54 000, fax. 42 2159166
  REGON: 47205629403113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pabianice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3303E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk tj. położenie nakładki bitumicznej na powierzchni 4.675 m2 na dwóch odcinkach: od wysokości działki nr 36 obręb 14 Lutomiersk do wysokości działki nr 1011 obręb 9 Dziektarzew gmina Lutomiersk oraz od wysokości działki nr 348/8 do granicy powiatu obręb 9 Dziektarzew gmina Lutomiersk. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 30) do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości wykonanych robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.pabianice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach