Przetargi.pl
Budowa Radomszczańskiej trasy rowerowej - Bartodzieje

Miasto Radomsko ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6854571 , fax. 044 6854513, 6854521
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radomsko
  ul. Tysiąclecia 5 5
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 044 6854571, fax. 044 6854513, 6854521
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radomsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Radomszczańskiej trasy rowerowej - Bartodzieje
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.Budowa Radomszczańskiej trasy rowerowej Bartodzieje Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie określonym: przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i projektami budowlanymi; opracowanymi przez: Biuro Projektów Budowlanych i Architektonicznych DETAL, ul. Ciepła 56, 97-500 Radomsko Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej wraz z budową sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Radomsku od ul. Orzeszkowej do ul. Kraszewskiego w zakresie: 1) Wykonania ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem robót związanych z zielenią, robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, wykonaniem konstrukcji pod nawierzchnię, wbudowaniem obrzeża. 2) Budowy oświetlenia w zakresie zabudowy kompletnych latarń wraz z budową linii zasilającej dla budowanych latarń 3) Wykonania docelowej, stałej organizacji ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Przedmiary robót branży: drogowej i elektrycznej stanowiące dodatek nr 8 do SIWZ 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące Dodatek nr 9 do SIWZ 3) Projekty budowlane branży: a) drogowej, stanowiący dodatek nr 10 do SIWZ, b) elektrycznej, stanowiący dodatek nr 11 do SIWZ opracowane przez jednostkę projektową: Biuro Projektów Budowlanych i Architektonicznych DETAL, ul. Ciepła 56, 97-500 Radomsko. 4) Projekt stałej (docelowej) organizacji ruchu drogowego stanowiący dodatek nr 12 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 12.1 SIWZ. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ESBANK Banku Spółdzielczym w Radomsku: Nr rachunku: 98 8980 0009 2001 0037 5283 0014 z dopiskiem: Wadium - Budowa Radomszczańskiej trasy rowerowej - Bartodzieje Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 z zm.). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt III.1) 3 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca złoży oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Obsługi Interesanta - Biuro Podawcze (przed upływem terminu określonego w pkt 12.1 niniejszej SIWZ) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą z dopiskiem WADIUM. Dokument ten musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą i umożliwiać jednocześnie Zamawiającemu zrealizowanie swojego uprawnienia, nawet jeżeli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu terminu związania ofertą. W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres terminu związania ofertą w sposób dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Budowa Radomszczańskiej trasy rowerowej - Bartodzieje 6. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości (G)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radomsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 29 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach