Przetargi.pl
Odtworzenie naruszonych elementów ulicy objętych budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia w ulicy Cichej w Skierniewicach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, Mokra Prawa 30
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8333808 , fax. 046 8334668
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o.
  Mokra Prawa 30 30
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 046 8333808, fax. 046 8334668
  REGON: 75005115200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-skierniewice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odtworzenie naruszonych elementów ulicy objętych budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia w ulicy Cichej w Skierniewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie naruszonych elementów ulicy obję-tych budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia w ulicy Cichej w Skierniewicach, w tym: - frezowanie nawierzchni asfaltowych przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na plac składowy zlokalizowany na terenie ZWiK Mokra Prawa 30, frezowanie na gł. 4 cm - 4575 m2 - rozebranie nawierzchni tymczasowej ułożonej po wykopach - 1470m2 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych / warstwa wiążąca/ grubość po zagęszczeniu 6 cm - 1515 m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną - 382,5 t - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych / warstwa ścieralna/ mieszanka asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 4750 m2 - regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe - regulacja studzienek do urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - regulacja studzienek do urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego do podanego w dokumentacji materiału lub urządzenia pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów. Gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i innych systemów odniesienia, tam dopuszcza się również rozwiązania równoważne opisywanym, przy czym Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dołączone przedmiary mają charakter pomocniczy - podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. W przypadku przedstawienia przez Wykonawców dokumentów, w których będą waluty inne niż PLN będą one podlegały przeliczeniu na PLN ( w celu potwierdzenia spełniania warunków) według średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Roboty powinny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Prawem Budowlanym, Prawem Ochrony Środowiska, ustawą o odpadach, dokumentacją projektową i STWiORB oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się z wszelkimi odpowiednimi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową. Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Warunki płatności: 1) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po wykonaniu całości robót będących przedmiotem zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego robót podpisa-nego przez obie strony. 2) Wykonawca wystawi fakturę na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru końcowego robót. 3) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty całej kwoty wynagrodzenia w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającego, z dołączonym protokołem odbio-ru końcowego robót. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.10.2016 r. Termin rozpoczęcia robót budowlanych uzależniony jest od wykonania robót związanych z remontem chodnika (wymianą krawężników po obydwu stronach jezdni) w ulicy Cichej przez Miasto Skierniewice (planowany termin zakończenia robót budowlanych przez Miasto Skierniewice 30.09.2016 r.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 usta-wy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodkan-skierniewice.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach