Przetargi.pl
Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku ogłasza przetarg

 • Adres: 97-340 Rozprza, Łochyńsko 75A
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6158013 , fax. 044 6158013
 • Data zamieszczenia: 2014-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku
  Łochyńsko 75A
  97-340 Rozprza, woj. łódzkie
  tel. 044 6158013, fax. 044 6158013
  REGON: 00031516900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.lochynsko.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: pomoc społeczna - Dom Pomocy Społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin: dostawa asortymentu wieprzowego, wołowego, drobiowego do Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku wyszczególnionych w formularzu cenowym. Przedmiot zamówienia został opracowany biorąc pod uwagę ilości jakie Zamawiający zamierza zamówić w trakcie realizacji umowy przyjmując, że będzie ona trwała od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Dostawa towaru sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego, przewiduje się dostawy 2 razy w tygodniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.lochynsko.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach