Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony w dniu 23 września 2014 r. w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę 150 ton koksu opałowego grubego gatunek I do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim ZP/25/2014

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim ogłasza przetarg

 • Adres: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 2111210 , fax. 042 2111210 w. 60
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
  ul. Bechcice 3 3
  95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. 042 2111210, fax. 042 2111210 w. 60
  REGON: 00311734000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10153&idmp=1046&r=o
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony w dniu 23 września 2014 r. w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę 150 ton koksu opałowego grubego gatunek I do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim ZP/25/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy 50 ton koksu opałowego grubego, gatunek I (CPV: 09.11.30.00-4). W cenę wliczony jest również rozładunek. Zamówienie dotyczy koksu o granulacji powyżej 40 mm. o wartości opałowej nie mniejszej niż 27.000 kJ/kg i zawartości siarki nie większej niż 0,6%, zawartość popiołu poniżej 10,5%. Koks ma być dostarczony w uzgodnionym terminie oraz ilości zgodnie z zamówieniem do siedziby Zamawiającego tj. do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Bechcice 3. Ze względu na warunki składowania zachodzi konieczność transportu samochodem z wysypem tylnym o ładowności 25-30ton. 2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dostawy świadectwo jakości, certyfikat lub atest określający parametry dostarczonego koksu,jak również dokument przewozowy z wyraźnym zaznaczeniem do kogo kierowany jest produkt.. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Termin pierwszej transzy dostawy (I łódki - ok. 25 ton) nie może być dłuższy niż 10 dni od daty zawarcia umowy. Dostawy będą realizowane po uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Zamawiającego - Janem Kmiecińskim. Płatność nastąpi po zrealizowaniu całości przedmiotowej umowy. Zapłata za realizację umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów rozliczeniowych (za całość zamówienia) przez Wykonawcę. 4. Zamawiający informuje, iż dostawy wyrobów węglowych do Zamawiającego jako jednostki pomocy społecznej podlegają zwolnieniu od akcyzy na podstawie Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., nr 108 poz. 626 z późn. zmianami) art. 31a ust. 2 pkt. 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091130004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10153&idmp=1046&r=o
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach