Przetargi.pl
Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektów Szkoła dla rynku pracy i Dobry zawód to skarb realizowanych przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 815 41 41 , fax. 46 815 41 41
 • Data zamieszczenia: 2014-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
  ul. Zwolińskiego 46 46
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 46 815 41 41, fax. 46 815 41 41
  REGON: 00018809600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawa-kopernik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zespół szkół

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektów Szkoła dla rynku pracy i Dobry zawód to skarb realizowanych przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z zakupem i dostawą nowych podręczników/książek na potrzeby realizacji projektów Dobry zawód to skarb i Szkoła dla rynku pracy realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, według wykazu zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamówienie obejmuje: CZĘŚĆ I Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Szkoła dla rynku pracy -Podręczniki/książki - dział mechaniczny -Podręczniki/książki - dział gastronomiczny -Podręczniki/książki - dział hotelarski -Podręczniki/książki - dział handlowy -Podręczniki/książki - dział informatyczny CZĘŚĆ II Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Szkoła dla rynku pracy -Podręczniki/książki - dział języka polskiego -Podręczniki/książki - dział języka niemieckiego -Podręczniki/książki - dział języka angielskiego -Podręczniki/książki - dział języka rosyjskiego -Podręczniki/książki - dział matematyczny CZĘŚĆ III Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Szkoła dla rynku pracy CZĘŚĆ IV Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Dobry zawód to skarb -Podręczniki/książki - dział mechatroniczny CZĘŚĆ V Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Dobry zawód to skarb -Podręczniki/książki - dział mechaniczny -Podręczniki/książki - dział produkcji żywności 2. Dostarczony przedmiot zamówienia ma być nowy, nie może nosić żadnych śladów używania. 3. Zamawiający wymaga, aby podręczniki/książki każdego działu w każdej z części były zapakowane oddzielnie. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na bloki stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rawa-kopernik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach