Przetargi.pl
Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji Kulturalnej Regionu Łódzkiego - remont i wyposażenie budynku ŁDK- część multimedialna

Łódzki Dom Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 18
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 633 98 00 wew. 234 , fax. 042 633 70 96
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Dom Kultury
  ul. Traugutta 18 18
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 633 98 00 wew. 234, fax. 042 633 70 96
  REGON: 00027827300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ldk.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorzadowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji Kulturalnej Regionu Łódzkiego - remont i wyposażenie budynku ŁDK- część multimedialna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji Kulturalnej Regionu Łódzkiego - remont i wyposażenie budynku ŁDK część multimedialna. Remont ma na celu stworzenie multimedialnego centrum informacji. Przewiduje się montaż 6 monitorów do pracy ciągłej do 16 godzin dziennie o wielkości 46 -47 cali. Monitory mają być obsługiwane przez 6 playerów, które wraz ze switchem zostaną umieszczone w szafce komputerowej wiszącej na zapleczu recepcji. Przy zakupie terminali komputerowych konieczna jest modyfikacja stron internetowych Łódzkiego Domu Kultury m.in. www.ldk.lodz.pl, www.regionkultury.pl, www.e-kalejdoskop.pl do potrzeb dotykowych. Bez użycia myszy korzystanie z nich z paneli dotykowych w obecnym stanie jest praktycznie niemożliwe. Modyfikacja będzie polegała na przemodelowaniu designu tych stron oraz - w niektórych wypadkach - kompletnej zmianie mechanizmów funkcjonowania niektórych modułów.  Dzięki przeprowadzonej zmianie strony będą dostosowane do możliwości nowych przeglądarek internetowych (HTML5), urządzeń dotykowych (sposób nawigacji, wyboru elementów itp.) oraz różnych rodzajów mediów (monitory, tablety, smartfony, inne).  Pozwoli to użytkownikom na proste korzystanie z informacji zawartych na stronach udostępnionych na terminalach komputerowych jak również kontynuowanie procesu przeglądania stron przy użyciu własnych urządzeń. Do playerów należy zakupić dodatkowo 6 kart CF o pojemności 16 GB i prędkości odczytu i zapisu min 90MB/s x 600. Obok szatni instalacja routera. Wykonawca po montażu sprzętu elektronicznego zapewni instruktaż jego użytkowania dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników. Prace będą prowadzone równolegle do remontu hallu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja załączona SIWZ. Zamawiający wskazuje, że wszystkie elementy dokumentacji technicznej należy traktować równorzędnie. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i materiały równoważne pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego. W celu umożliwienia zamawiającemu weryfikacji zgodności z przedmiotem zamówienia wszyscy wykonawcy do swoich ofert załączą : Zestawienie sprzętu elektronicznego objętego zamówieniem wraz z załączoną specyfikacją techniczną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323220006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie przewiduje wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ldk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach