Przetargi.pl
Remont i adaptacja lokalu nr 1, położonego w Wieluniu, przy ul. Sieradzkiej 56A, na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Wieluniu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-643 Łódź, ul. Żeligowskiego 32/34
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6332346 , fax. 042 6332346
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Łodzi
  ul. Żeligowskiego 32/34 32/34
  90-643 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6332346, fax. 042 6332346
  REGON: 01251326200124
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja ubezpieczenia społecznego rolników

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i adaptacja lokalu nr 1, położonego w Wieluniu, przy ul. Sieradzkiej 56A, na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Wieluniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na wykonaniu zadania, pod nazwą: Remont i adaptacja lokalu nr 1, położonego w Wieluniu, przy ul. Sieradzkiej 56A, na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Wieluniu. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał w: 1)dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu oraz 2)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. 3.Integralną część szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowi wzór umowy, wraz z jej załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca, najpóźniej w dniu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, do godz. 10:00, wniesie wadium. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, dla zamawiającego oznacza to, że w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, wadium zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym zamawiającego. Wysokość wadium została określona przez zamawiającego na kwotę 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych, 00/00). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, przelewem na konto bankowe zamawiającego, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). 3.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem na konto zamawiającego w banku NBP OO Łódź, numer rachunku: 36 1010 1371 0007 5218 9320 0000, z adnotacją: Wadium na prace remontowe w PT w Wieluniu - znak sprawy 2310/14/2014. 4.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wadium tego wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek tego wykonawcy, który wycofał wniosek przed upływem terminu do składania ofert. 6.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie wskazanym przez zamawiającego. 7.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego przez zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający tego wymagał, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 4)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn, które nie leżą po jego stronie. 9.W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, powinna zostać dołączona do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a w przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z wnioskiem, z tym, że oryginał dowodu wniesienia wadium może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z wnioskiem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach