Przetargi.pl
Dostawa mebli na potrzeby Gminy Czersk w celu wyposażenia budynku socjalnego przy boisku w Rytlu

Gmina Czersk ogłasza przetarg

 • Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3954860 , fax. 052 3954811
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czersk
  ul. Kościuszki 27 27
  89-650 Czersk, woj. pomorskie
  tel. 052 3954860, fax. 052 3954811
  REGON: 09235127400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czersk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli na potrzeby Gminy Czersk w celu wyposażenia budynku socjalnego przy boisku w Rytlu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli na potrzeby Gminy Czersk w celu wyposażenia budynku socjalnego przy boisku w Rytlu. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących mebli: 1.1. Ławko-wieszak do szatni o wymiarach 5000x700x1700mm - 2 szt. 1.2. Szafa otwarta o wymiarach 900x400x2000mm - 4 szt. 1.3. Biurko sędziego o wymiarach 1000x550x850mm - 1 szt. 1.4. Krzesło nauczyciela o wymiarach - wysokość oparcia 880mm, wysokość siedziska 460mm, szerokość 440mm, głębokość 520mm. Dopuszcza się odchylenie od podanych wymiarów +/- 10mm - 4 szt. 1.5. Gablota na puchary i trofea o wymiarach1000x480x1900mm (2 x drzwiczki) - 1 szt. 1.6. Szafa do magazynu o wymiarach 1000x600x2000mm (2 x drzwiczki) - 2 szt. 1.7. Szafa do pokoju sędziego o wymiarach 1000x500x2000mm (2 x drzwiczki) - 1 szt. 1.8. Szafka do pokoju sędziego o wymiarach 700x400x800mm (2 x drzwiczki) - 1 szt. 1.9. Wieszak stojący o wysokości 2000mm - 1 szt. 1.10. Szafka do łazienki na środki czystości o wymiarach 500x300x800mm (1 x drzwiczki) - 2 szt. 1.11. Półka do pokoju sędziów - tablica korkowa o wymiarach 1000x500mm - 1 szt. 1.12. Szafa gospodarcza o wymiarach 1000x600x1900mm (2 x drzwiczki) - 1 szt. 2. Wykonawca w swojej ofercie winien uwzględnić: 2.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, zobowiązany będzie do dokonania pomiarów oraz oględzin miejsca przeznaczenia mebli. 2.2. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, wykonawca ma obowiązek przedstawienia trzech rodzajów dekorów płyty wiórowej melaminowanej w kolorze buk. Zamawiający dokona ostatecznego wyboru wykończenia. 2.3. W zakres zamówienia wchodzi montaż oraz ustawienie mebli w miejscu ich przeznaczenia, a także na życzenie Zamawiającego przymocowanie wybranych mebli do ścian. W zakres montażu wchodzi wykonanie wszelkich otworów, wycięć w korpusach i blatach, które wymaga przeznaczenie danego mebla (np. wycięcia pod zlew). 2.4. Elementy mebli wykonane z płyty wiórowej melaminowanej nie mogą posiadać ubytków materiału na krawędziach cięcia płyty. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV/ABS muszą być załamane (R=1-2mm). 2.5. Korpusy mebli skrzyniowych skręcone za pomocą złącza meblowego typu konfirmat długości 70mm oraz ustalających kołków meblowych D=8mm. Konfirmaty na bokach zewnętrznych (widocznych) mebli zaklejone zaślepkami w kolorze płyty. 2.6. Wzdłużny układ usłojenia w blatach biurek. Pionowy układ usłojenia na frontach oraz bokach mebli. 2.7. Sposób wykonania stelaży stalowych ławko-wieszaka i wieszaka stojącego muszą zapewniać stabilną spawaną konstrukcję. Nie dopuszcza się skręcania poszczególnych elementów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czersk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach