Przetargi.pl
Przebudowa drogi z płyt betonowych, o szerokości 4,0 m i długości 365 mb w miejscowości Włynkowo - Gmina Słupsk

Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 34
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 842 84 60, 842 92 54 , fax. 059 8429254
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Słupsk
  ul. Sportowa 34 34
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 0-59 842 84 60, 842 92 54, fax. 059 8429254
  REGON: 00055137800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi z płyt betonowych, o szerokości 4,0 m i długości 365 mb w miejscowości Włynkowo - Gmina Słupsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi z płyt betonowych, o szerokości 4,0 m i długości 365 mb w miejscowości Włynkowo - Gmina Słupsk: 1) działki nr: 161, 176/2, 152 - obrębu geodezyjnego Włynkowo, 2) roboty pomiarowe, 3) roboty ziemne, 4) umocnienie skarp brukowcem, 5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 6) droga gminna długości 364 mb i szerokości 4,0 m o nawierzchni z płyt JOMB, 7) pobocze obustronne z KŁSM szer. 0,5 m, 8) spadki poprzeczne 2%, 9) spadki podłużne 0,64 - 6,0%, 10) odwodnienie bez zmian: w przyległy teren i do istniejących rowów przydrożnych, 11) uporządkowanie terenów zielonych i obsianie trawą, 12) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, 13) opracowanie dokumentacji odbiorowej określonej w § 10 ust. 2 wzoru umowy. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej (zawierającej projekt budowlany, STWiORB oraz przedmiar robót, który stanowi materiał pomocniczy), stanowiąca Załącznik Nr 10 SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wykonawca może wnieść wadium w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANK SPÓŁDZIELCZY w Ustce na konto Nr 77 9315 0004 0050 3934 2000 0020. Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniądz określonych w pkt 3 ppkt 2 - 5 należy złożyć oryginał dokumentu wadium w kasie Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk (w godz. 8.00 - 14.00), lub dołączyć oryginał dokumentu wadium do oferty, w osobnej koszulce - nie łączyć go na trwale z ofertą. Ponadto w obydwu przypadkach kopię dokumentu wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez Wykonawcę) należy dołączyć do oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 14. W przypadku wniesienia odwołania po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 15. UWAGA! Ze względu na posiadany rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ustce, który bezpośrednio współpracuje z Bankiem Wielkopolskim przepływ środków pieniężnych może zostać wydłużony z przyczyn niezależnych przez Zamawiającego. Należy pamiętać, że to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wniesienia wadium do wyznaczonego terminu w taki sposób, aby Zamawiający miał możliwość jego pełnej dyspozycji. W związku z tym zaleca się Wykonawcom wnoszenia wadium w formie pieniężnej z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gminaslupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach