Przetargi.pl
Budowa boisk sportowych na terenie gminy Cewice

Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8613460 , fax. 059 8613462
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy
  ul. W. Witosa 16 16
  84-312 Cewice, woj. pomorskie
  tel. 059 8613460, fax. 059 8613462
  REGON: 77097975000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boisk sportowych na terenie gminy Cewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych na terenie gminy Cewice w zakresie następujących części zamówienia Część I Budowa boiska sportowego w m. Siemirowice ziemnego o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej o wym. 100x64 m na dz. 258-1L obręb Siemirowice Część II Budowa boiska sportowego w m. Osowo Lęborskie ziemnego o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej o wym. 58x30 m na dz. 137-78, 137-32 obręb Osowo Lęborskie Część III Budowa boiska sportowego w m. Łebunia ziemnego o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej o wym. 100x64 m na dz. 142 obręb Łebunia Część IV Budowa boiska sportowego w m. Popowo ziemnego o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej o wym. 60x30 m na dz. 86 obręb Popowo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) b)Dokumentacje projektowe c)Przedmiary robót d)Badania geologiczne gruntu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1 000,00 zł za każdą część zamówienia osobno.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert.Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy ZamawiającegoBank Millenium nr 77 1160 2202 0000 0002 3043 5431z dopiskiem wadium na budowę boiska sportowego w miejscowości za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami).W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one zostać sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, Kwotę gwarancji lub poręczenia, Termin ważności gwarancji lub poręczenia, Zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwotygwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł należytego zabezpieczenia umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one ponadto zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających dowodzących spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych w stosunku do przedmiotu zamówienia lub pełnomocnictw i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 3 ppkt 2do5, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię dokumentu gwarancji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji załączyć do oferty w osobnej kopercie.Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed terminem składania ofert.Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jestwarunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.cewice.pl/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach