Przetargi.pl
Dostawa mebli biurowych i metalowych

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901, 3421677, 3421576 , fax. 41 3445265, 3445723
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, 3421677, 3421576, fax. 41 3445265, 3445723
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sejmik.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli biurowych i metalowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych i metalowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z ich rozładunkiem i montażem w siedzibach zamawiającego, w miejscach przez niego wskazanych. 2. Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia: I Część - meble biurowe: 1. Biurko I - 6 szt. 2. Łącznik - 3 szt. 3. Komoda dwudrzwiowa - 3 szt. 4. Kontener - 3 szt. 5. Szafa aktowa I - 2 szt. 6. Witryna I - 3 szt. 7. Stół I - 3 szt. 8. Stół owalny - 2 szt. 9. Biurko II - 7 szt. 10. Szafka 1-drzwiowa średnia - 2 szt. 11. Szafka 1-drzwiowa niska - 1 szt. 12. Szafka 2-drzwiowa wysoka - 2 szt. 13. Szafka 2-drzwiowa średnia - 13 szt. 14. Szafka nadstawka na nóżkach - 10 szt. 15. Szafa aktowa II - 25 szt. 16. Szafa ubraniowa - 1 szt. 17. Stolik - 3 szt. 18. Regał otwarty wysoki szeroki - 1 szt. 19. Witryna II - 1 szt. 20. Krzesło drewniane - 12 szt. 21. Krzesło - 16 szt. 22. Krzesło w metalowej ramie - 12 szt. 23. Krzesło obrotowe - 43 szt. 24. Fotel gabinetowy - 3 szt. 25. Wieszak na ścianę - 12 szt. 26. Wieszak stojący - 2 szt. II Część - meble metalowe: 1. Szafa metalowa - 6 szt. 2. Regał metalowy - 30 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obu części został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sejmik.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach