Przetargi.pl
Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska 72
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72 72
  25-602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 00127574000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73. Zakres prac - Ogólna charakterystyka inwestycji: Planowana inwestycja przebiega przez teren powiatu kieleckiego - gminy Morawica. Planowane obejście po południowej stronie od drogi woj. Nr 766 do włączenia do drogi krajowej nr 73, częściowo graniczy z terenami zabudowanymi. Projektowana droga ma za zadanie przenieść ruch tranzytowy przez Morawicę z pominięciem zabudowy centrum miejscowości. Droga ma przebiegać po nowym śladzie. Początek planowanej obwodnicy określono na DW 766 w km ok 1+700. Koniec planowanej obwodnicy określono w km ok. 26+200 drogi krajowej nr 73 tj. w miejscowości Wola Morawicka (włączenie do planowanej obwodnicy Morawicy w ciągu DK73). Dla ww. zakresu należy: - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu, - wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla wybranego wariantu, - wykonanie Studium Wykonalności dla wybranego wariantu. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z zakresem zadań przedstawionym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Rozdział 5 SIWZ), wzorem umowy (Rozdział 4 SIWZ) oraz harmonogramem prac projektowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: dodatkowy okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szdw.kielce.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach