Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 225

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 225
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3449400 , fax. 032 2420138
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
  ul. 1 Maja 225 225
  41-710 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 3449400, fax. 032 2420138
  REGON: 00032215200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ruda-slaska.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 225
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, których rodzaj oraz ilości zostały szczegółowo określone w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - (SIWZ). Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ruda-slaska.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach