Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ogłasza przetarg

 • Adres: 91425 Łódź, ul. Północna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 341 270 , fax. 426 341 254
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  ul. Północna 42
  91425 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 341 270, fax. 426 341 254
  REGON: 47080507600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswlodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ MSWIA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały biurowe, eksploatacyjne, baterie papier w podziale na 4 pakiety.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach