Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby ŁOR i 21 BP ARiMR w województwie łódzkim – w podziale na części

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Adres: 92-202 Łódź, Al. J. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 756 700 , fax. (042) 674 60 92
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny
  Al. J. Piłsudskiego 84
  92-202 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 756 700, fax. (042) 674 60 92
  REGON: 10613083001080
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby ŁOR i 21 BP ARiMR w województwie łódzkim – w podziale na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: „Zamawiający”) artykułów biurowych i papieru kserograficznego do 22 placówek ARiMR w województwie łódzkim w podziale na części: Część 1 – „Dostawa artykułów biurowych” Część 2 – „Dostawa papieru kserograficznego” w asortymencie i ilościach określonych kolejno w Tabeli nr 1 Załącznika nr 8 do SIWZ i Tabeli nr 2 Załącznika nr 8 do SIWZ. Miejscem dostawy towarów będzie siedziba Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź, (dalej zwanego: „ŁOR ARiMR”) oraz siedziby Biur Powiatowych zlokalizowanych w województwie łódzkim, wymienione w poz. 1-21 Załącznika nr 7 do SIWZ. Ilekroć w SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza składanie oferty zawierającej produkty o parametrach równoważnych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP. Wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Przez „artykuły równoważne” Zamawiający rozumie produkty biurowe, które spełniają te same funkcje użytkowe o identycznych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowo nie gorsze od produktów opisanych za pomocą nazwy własnej. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu. Zaoferowane artykuły biurowe i papier kserograficzny muszą być: - fabrycznie nowe, - wolne od wad, - kompletne, - firmowo opakowane z widoczną nazwą producenta, - dobrej jakości oraz muszą spełniać parametry określone szczegółowo w opisie asortymentu, który zawarty został w formularzach cenowych nr 1A oraz 1B oraz Tabelach 1 i 2 Załącznika nr 8 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, informacja o tym musi znaleźć się w ofercie. Wykonawca, który zaproponuje taki produkt - wykazując w formularzu ofertowym nr 1A (dot. części nr 1) artykuły równoważne - musi podać w kolumnie nr 3 formularza cenowego - ich oznaczenie oraz nazwę producenta produktu, typ i parametry oferowanych artykułów biurowych. W przypadku zaoferowania artykułów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że zaoferowane artykuły biurowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego dokonywana była w sposób umożliwiający natychmiastowe sprawdzenie stanu ilościowego i jakościowego, w szczególności poprzez zapewnienie właściwego opakowania, odpowiednio oznakowanego i opisanego. Artykuły biurowe i papier kserograficzny zostaną dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy, liczony od daty protokolarnego odbioru produktu. Wykonawca w wystawianych fakturach, jest zobowiązany do stosowania nazewnictwa lub numeru pozycji asortymentu z tabeli asortymentowo-cenowych, zawartych w formularzach cenowych nr 1A oraz 1B. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we wzorze Umowy wraz z załącznikami stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ/
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w odpowiednio w kwocie przewidzianej dla danej części: Część 1 - 4500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) Część 2 - 4000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100) 3. Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 53 1130 1163 0000 3160 0020 0050 z dopiskiem „wadium - numer sprawy: BOR05.2610.3.2020”. Pozostałe informacje dotyczące Wadium znajdują się w pkt III.5 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca obowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego - http://www.arimr.gov.pl informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w szczególności - do podpisania Oferty wraz z załącznikami- o ile to nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę -złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. - Dowód, w szczególności Zobowiązanie Innych Podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli wykonawca polega na tych zasobach, winno być składane w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach