Przetargi.pl
„Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik II – Ujazd

Gmina Wartkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 99-220 Wartkowice, Stary Gostków
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436 785 105 , fax. 436 785 170
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wartkowice
  Stary Gostków 3D
  99-220 Wartkowice, woj. łódzkie
  tel. 436 785 105, fax. 436 785 170
  REGON: 73093436400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wartkowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=16&strona=1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik II – Ujazd
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane obejmujące rozbudowę drogi gminnej o długości 1753,5 mb., w tym wykonanie: 1.1. konstrukcji drogi: 1.1.1. na odcinku od km 0+000 do km 1+1010: 1.1.1.1. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilości 75kg/m2; 1.1.1.2. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 4cm; 1.1.2. na odcinku od km 1+010 do km 1+753,5: 1.1.2.1. warstwa odcinająca z kruszywa grubości 10 cm 1.1.2.2. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 grub. 15 cm 1.1.2.3. podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 grub. 10 cm 1.1.2.4. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm; 1.1.2.5. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm; 1.2. zjazdów indywidualnych na działki zabudowane o nawierzchni asfaltowej; 1.3. zjazdów indywidualnych na pola o nawierzchni z kruszywa łamanego; 1.4. poboczy z kruszywa 0/31,5 mm grubości 10 cm; 1.5. odwodnienia drogi: (rowy i muldy odwadniające trawiaste, przepusty rurowe pod drogą oraz na zjazdach, ściek przykrawężnikowy z elementów betonowych, wpusty ściekowe); 1.6. oznakowania drogi i elementy bezpieczeństwa ruchu,; 1.7. usunięcia kolizji z projektowana drogą: (przebudowa ogrodzenia, zabezpieczenie rurami osłonowymi typu AROT sieci telekomunikacyjnej). 2. Na zrealizowany przedmiot zamówienia tj. na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia, Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres co najmniej 3 lat liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. Zadanie w ramach środków finansowych Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy Nr 126/G/2020 zawartej z Wojewodą Łódzkim w dniu 09.07.2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 2.1.1. pieniądzu; 2.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.1.3. gwarancjach bankowych; 2.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 poz. 299). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Gminy Wartkowice: Bank Spółdzielczy w Wartkowicach Nr konta: 37 9271 0005 0000 0228 2000 0250 w opisie przelewu wpisując: "wadium – ZP.271.20.2020” Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 5.2. nazwę zadania. 5.3. kwotę gwarancji, 5.4. termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….do dnia ………”, 5.5. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą - począwszy od dnia składania oferty, aż do dnia, w którym upływa termin związania ofertą. 7. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty następujące oświadczenia i dodatkowe dokumenty: 1) Formularz ofertowy – sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). 3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 4) Dokumenty potwierdzające, że osoba/osoby składające ofertę są uprawnione do składania oferty w imieniu Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) – m.in.: CEIDG/KRS/oryginał pełnomocnictwa); 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego w oryginale wraz z dokumentem poświadczającym, że osoba podpisująca to zobowiązanie jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ. 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę mającego swą siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio: a) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w podpunkcie poprzednim.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach