Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pasażu Abramowskiego

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 94-303 Łódź, Konstantynowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48426327579 , fax. +48426329290
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  Konstantynowska 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426327579, fax. +48426329290
  REGON: 101465672
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pasażu Abramowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  [wszelka numeracja zgodna z numeracją w załączniku nr 6 do Ogłoszenia - Instrukcja dla Wykonawców] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu w Pasażu Abramowskiego” dz. nr 87/21, 87/22, 139/42 obręb S-8, które obejmuje: 3.1.1 Pozyskanie na koszt Wykonawcy mapy do celów projektowych. 3.1.2 Opracowanie na mapie do celów projektowych projektu budowlanego i wykonawczego kompleksu tężni solankowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków/uzgodnień/decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót oraz przekazania obiektu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane: 3.1.2.1 Uzgodnienie projektu z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i innymi organami – jeśli obowiązujące przepisy tego wymagają. 3.1.2.2 Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu na podstawie Rozp. Min. Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012. poz. 463) poprzez zastosowanie stosownych zapisów w dokumentacji. 3.1.2.3 Przygotowanie, złożenie wniosku do organu administracyjnego (Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ) o uzyskanie decyzji na prowadzenie prac (pozwolenia na budowę/brak sprzeciwu do zgłoszonego zamiaru rozpoczęcia robót) 3.1.3 Uzyskanie od organu administracyjnego decyzji na prowadzenie prac. 3.1.4 Wykonania dokumentacji potrzebnej do zarządzania obiektem: książki obiektu, w tym: planu konserwacji urządzeń, kontroli + instrukcji obsługi w zakresie konserwacji i utrzymania itp. 3.1.5 Wykonanie robót wg. opracowanej dokumentacji, w tym: 3.1.5.1 Wykonanie konstrukcji drewnianej tężni wraz z wypełnieniem jej tarniną. 3.1.5.2 Wykonanie instalacji wod-kan tężni. 3.1.5.3 Wykonanie przyłącza wodociągowego tężni. 3.1.5.4 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego tężni. 3.1.5.5 Wykonanie automatyki tężni wraz z oświetleniem konstrukcji tężni. 3.1.5.6 Wykonanie ciągów pieszych. 3.1.5.7 Montaż małej architektury - ławki 8 szt. 3.1.5.8 Dostawa i montaż małej architektury - tablica z regulaminem i informacją BO - (treść do uzgodnienia z Zamawiającym). 3.1.5.9 Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką. 3.1.5.10 Obsługa geodezyjna w tym opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 3.1.6 Nadzór autorski. 3.1.7 Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających przekazanie zakresu przedmiotu umowy do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 3.2 Zakres prac winien być wykonany zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym opracowanym przez Pagre Grzegorz Mamenas z Łodzi zawartym w Załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by wykonana dokumentacja zgadzała się z koncepcją zawartą w PFU co najmniej w 90%. 3.3 Odstępstwo od zaproponowanych w P.F.U. wymiarów nie powinno przekraczać 5%. 3.4 Wykonawca winien pozyskać na swój j koszt mapę do celów projektowych. 3.5 Zamawiający uzyskał warunki przyłączenia ze ZWiK oraz z PGE. 3.6 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych w zakresie: wykonania konstrukcji tężni, przyłączy: wod-kan i elektrycznego, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.7 Wykonawca, winien najpóźniej w dniu przekazania terenu prac dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisaniem im wykonywanych czynności/ funkcji zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie prac , o którym mowa w punkcie 3.6. W/w wykaz winien być aktualizowany na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian personalnych. 3.8 Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 3.9 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu zamówienia w pełnym zakresie zamówienia na warunkach określonych w § 2 umowy – wersja elektroniczna stanowi załącznik nr 3 do niniejszego przetargu. 3.10 Zamawiający nie wskazał przedmiotu umów o podwykonawstwo niepodlegających obowiązku zgłoszenia. 3.11 Miejsce wykonania prac - Pasaż Abramowskiego (pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Kilińskiego ) działki nr 87/21, 354, 87/22, 139/42 w obrębie S-8 w Łodzi. 3.12 Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego w poszczególnych latach realizacji. Warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej stanowiącej złącznik do umowy 3.13 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 3.14 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.15 Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45223810-7 Konstrukcje gotowe 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45223810-7 Konstrukcje gotowe 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1 Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wraz z wnioskiem składa: 7.1.1 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 7.1.2 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia; 7.1.3 dowody określające, że roboty budowlane (wykazane w złożonym przez Wykonawcę Załączniku nr 2 do Ogłoszenia) zostały wykonane należycie, w szczególności że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zgodnie z artykułem 26 ust. 2f Zamawiający wzywa do złożenia dowodów o których mowa powyżej wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.1.4 zobowiązanie innego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: 7.1.4.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 7.1.4.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.1.4.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.1.4.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 7.1.5 Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 7.1.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 7.1.1 i 7.1.2 Instrukcji składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. 7.2 Forma składanych dokumentów 7.2.1 Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 Instrukcji dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7.2.2 Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.2.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 7.2.4 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.2.5 W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach