Przetargi.pl
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Kościelnej w Białaczowie oraz przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Skronina” Część 1: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Kościelnej w Białaczowie” Część 2: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Skronina”

Gmina Białaczów ogłasza przetarg

 • Adres: 26307 Białaczów, ul. Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 581 414 , fax. 447 581 414
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białaczów
  ul. Piotrkowska 12
  26307 Białaczów, woj. łódzkie
  tel. 447 581 414, fax. 447 581 414
  REGON: 59064782000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialaczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Kościelnej w Białaczowie oraz przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Skronina” Część 1: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Kościelnej w Białaczowie” Część 2: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Skronina”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest : Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży drogowej przy realizacji projektu pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Kościelnej w Białaczowie oraz przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Skronina. zamówienie podzielone zostało na dwie części, gdzie zakres usługi dla poszczególnych części obejmuje: Część 1: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Kościelnej w Białaczowie” Część 2: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Skronina” Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi opisuje dokumentacja przetargowa dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: http://bialaczow.pl/bip/przetarg-nieograniczony-dot-przebudowa-drogi-wewnetrznej-bedacej-wlasnoscia-gminy-bialaczow-na-ul-koscielnej-w-bialaczowie-oraz-przebudowa-drogi-wewnetrznej-bedacej-wlasnoscia-gminy-bialaczow-w/ 2.1.1. Zakres rzeczowy zadania polega na Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy wykonaniu robót budowlanych związanych z realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Kościelnej w Białaczowie oraz przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Skronina” Część 1: Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy wykonaniu robót budowlanych związanych z realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów na ul. Kościelnej w Białaczowie” Część 2: Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy wykonaniu robót budowlanych związanych z realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Białaczów w miejscowości Skronina” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i STWiOR Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględniające potrzeby użytkowników zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa). Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych obejmuje : 1) Organizowanie i sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332); 2) Kontrole terminowości i rzeczowego wykonania robót zawartych w ramach zadania; 3) Reprezentowanie Inwestora w relacjach z Wykonawcą robót budowlanych, organami zewnętrznymi służb architektoniczno-budowlanych, instytucjami kontrolnymi oraz z przedstawicielami Inwestora odpowiedzialnymi za przedmiotową inwestycję; 4) Koordynowanie prac inspektorów branżowych zgodnie z treścią projektu Umowy; 5) Kontrole zgodności procesu inwestycyjnego z obowiązującym prawem; 6) Wykonywanie innych czynności nie zawartych w SIWZ, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania oraz zabezpieczających interesy Zamawiającego; 7) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 8) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót, szczególnie w sytuacjach, gdy zmiany te mogą skutkować rozszerzeniem zakresu rzeczowego określonego umową lub podwyższeniem kosztów realizacji robót; 9) Sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 10) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych; 11) Wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych pisemnie, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych; 12) Żądanie od kierowników budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 13) Przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru robót oraz udział w czynnościach odbioru robót; 14) Potwierdzanie ilości wykonanych robót; 15) Potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze; 16) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w których będą uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację zadania w tym także na wniosek Zamawiającego; 17) Nadzór nad realizacją poszczególnych etapów robót zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę Harmonogramem prac budowlanych. W przypadku, gdy Harmonogram prac budowlanych nie spełnia wymagań umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego powiadamia o tym fakcie Zamawiającego oraz wnosi do Wykonawcy o skorygowanie Harmonogramu prac budowlanych;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy w formie oryginału sporządzony i wypełniony odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie załączy Formularza ofertowego oferta zostanie potraktowana jako niezgodna z treścią SIWZ i zostanie odrzucona. b) Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument o którym mowa w pkt. 5.1.4 SIWZ jeżeli dotyczy, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach