Przetargi.pl
Nadzór autorski oraz usługi serwisowe systemu informatycznego ESKULAP

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ogłasza przetarg

 • Adres: 91425 Łódź, ul. Północna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 341 270 , fax. 426 341 254
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  ul. Północna 42
  91425 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 341 270, fax. 426 341 254
  REGON: 47080507600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswlodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ MSWIA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór autorski oraz usługi serwisowe systemu informatycznego ESKULAP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację medycznego systemu informatycznego Eskulap - 28 modułów. KLAUZULA SPOŁECZNA: Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności: - aktualizacja oprogramowania, - konserwacja oprogramowania, - szkolenia z nowych funkcjonalności, - naprawa usterek oprogramowania, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ, stanowiącym załącznik do umowy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/podwykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72267000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach