Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 91842 Łódź, ul. Tokarzewskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 160 209 , fax. 426 160 751
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
  ul. Tokarzewskiego 2
  91842 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 160 209, fax. 426 160 751
  REGON: 47079708100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem nieinszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia Pakietu (części), na który składa ofertę;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy w zakresie Pakietu, na który składana jest oferta, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 4a, 4b, 4c lub 4d do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo (lub ciąg pełnomocnictw) osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (należy załączyć tylko w sytuacji, kiedy ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby nie będące aktualnie uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, Wykonawca winien załączyć odpis pełny z właściwego rejestru. 3. W przypadku składania oferty wspólnej dodatkowo: pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki wymagane art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik Nr 5 do SIWZ. W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa oświadczenie podpisane w swoim imieniu. 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik Nr 6 do SIWZ. W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa oświadczenie podpisane w swoim imieniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza w tym oświadczeniu informacje o podwykonawcach. 6. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji udzielanej bezzwłocznie po otwarciu ofert, o której mowa w rozdziale XVII pkt. 4 SIWZ, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Oświadczenie należy przesłać w formie elektronicznej i złożyć w oryginale. Oświadczenie można złożyć na druku Załącznika Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższy wymóg nie dotyczy Wykonawcy, którego oferta była jedyną ofertą w ramach danego Pakietu (części zamówienia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach