Przetargi.pl
Roboty budowlane na osadach Nadleśnictwa Radomsko

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48446832085
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko
  ul. Piłsudskiego 3
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. +48446832085
  REGON: 590019175
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_radomsko/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organiacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane na osadach Nadleśnictwa Radomsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Zamawiającego robót budowlanych w zakresie, remontu, konserwacji i rozbiórki budynków na osadach leśnych Zamawiającego /Nadleśnictwa Radomsko/. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej (Zał. nr 8 do SIWZ) oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Zał. nr 9 do SIWZ). 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy następujące części: 1.1. W skład części pierwszej wchodzą zadania wg poniższej lokalizacji: 1/ Bąkowa Góra 129, 97-510 Ręczno. a) Remont dachu szopy. 2/ ul. Spokojna 10, 97-512 Kodrąb. a) Remont budynku gospodarczego, b) Remont ogrodzenia. 3/ Wólka Pytowska 16, 97-512 Kodrąb. a) Remont dachu - podleśniczówka Lipowczyce. 4/ Kocierzowy 2, 97-545 Gomunice. a) Remont zadaszenia leśniczówki Kocierzowy, b) Remont szopy. 5/ Murowaniec 8, 98-330 Pajęczno. a) Remont ogrodzenia. 6/ Kruszyna 1, 97-525 Wielgomłyny. a) Remont łazienki oraz wymiana bramy garażowej w budynku leśniczówki Kruszyna, b) Remont ogrodzenia - szkółka leśna Kruszyna. 7/ Wola Życińska 3, 97-525 Wielgomłyny. a) Remont dachu – budynku podleśniczówki Wola Życińska, b) Remont obory. 8/ Celina 1, 97-524 Kobiele Wielkie. a) Wymiana drzwi zewnętrznych - budynek osady Kobiele, b) Remont i konserwacja ogrodzenia, c) Remont dachu garażu. 9/ Szkółka leśna Strzałków, Gmina Radomsko, obręb ewid. Grzebień, dz. nr 226/2. a) Remont dachu budynku lodowni, b) Remont pomieszczenia gospodarczego, c) Remont dachu budynku lodowni, 10/ Podświerk 6, 97-524 Kobiele Wielkie. a) Konserwacja ogrodzenia punktu edukacyjnego Podświerk b) Wymiana grzejników – podleśniczówka Podświerk, 11/ Dąbrówka 54a, 97-500 Radomsko. a) Remont łazienki i dwóch podłóg - podleśniczówka Dąbrówka. 12/ Dąbrówka 54, 97-500 Radomsko. a) Remont ogrodzenia. 13/ Brodowe 1, 97-561 Ładzice. a) Remont ogrodzenia, b) Remont stodoły, c) Remont elewacji garażu. 13/ Rozbiórka budynków: a) Celina 1, 97-524 Kobiele Wielkie - rozbiórka szopy-ziemianki, b) Wola Życińska 3, 97 – 525 Wielgomłyny – rozbiórka stodoły , c) Murowaniec, 298-330 Pajęczno, gmina Pajęczno Obszar Wiejski, obręb Łężce, dz. ewid. nr 407/2, - rozbiórka ziemianki, d) Gajęcice Nowe ul. Leśna 60, 98-330 Pajęczno – rozbiórka ziemianki, e) Gmina Nowa Brzeźnica, obręb Łążęk, dz. ewid. nr 488/4 – rozbiórka stodoły. 1.2. W skład części drugiej wchodzą zadania wg poniższej lokalizacji: 1/ ul. Piłsudskiego 3, 97-500 Radomsko. a) Modernizacja garaży, b) Remont bieżący w siedzibie Nadleśnictwa, c) Remont piwnicy. 1.3. W skład części trzeciej wchodzą zadania wg poniższej lokalizacji: 1/ Strzałków, ul Reymonta 78a. a) Przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówka Strzałków. 2/ Rogi 28, 97-525 Wielgomłyny. a) Przebudowa ganku w budynku podleśniczówki Rogi. 3/ Gajęcice Nowe ul. Leśna 60 a) Przebudowa budynku gospodarczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1/ na część pierwszą: 6700,00 zł /słownie: sześć tysięcy siedemset złotych/. 2/ na część drugą: 3100,00 zł /słownie: trzy tysiące sto złotych/. 2/ na część trzecią: 4100,00 zł /słownie: cztery tysiące sto złotych/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach