Przetargi.pl
Przebudowa wewnętrznej drogi leśnej w Leśnictwie Gajki

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle ogłasza przetarg

 • Adres: 97540 Gidle, Niesulów
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (34) 327 29 70 , fax. (34 ) 327 29 70
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle
  Niesulów 3
  97540 Gidle, woj. łódzkie
  tel. (34) 327 29 70, fax. (34 ) 327 29 70
  REGON: 15002656900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_gidle/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wewnętrznej drogi leśnej w Leśnictwie Gajki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wewnętrznej drogi leśnej w Leśnictwie Gajki, w województwie śląskim, w powiecie Częstochowa, w gminie Dąbrowa Zielona (Obręb Dąbrowa Zielona, działki: 3670, 3666, 3675, 3674, 3669, 3673, 3672/1, 3672/2, 3671/4, 3677/2, 3671/3, 3677/1, 3673), która swój przebieg rozpoczyna od drogi wojewódzkiej nr DW 784 a kończy zjazdem na drogę gminną nr 700 010 S. Długość przebudowywanej drogi wynosi 3,096 km. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia przewidziane jest wykonanie w szczególności następujących prac: - roboty pomiarowe związane z odtworzeniem przebiegu drogi; - usunięcie humusu; - karczowanie pni drzew znajdujących się w pasie drogi wraz z wywozem poza teren Zamawiającego staraniem i na koszt wykonawcy; - roboty ziemne; - roboty związane z przebudową przepustów pod drogą i zjazdami, oczyszczeniem i renowacją istniejących rowów przydrożnych i rozprowadzających; - wykonanie zjazdów na drogi leśne boczne; - korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod konstrukcję drogi; - wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie; - wykonanie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie; - miałowanie nawierzchni; - formowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych; - roboty porządkowe. 2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową składającą się z projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 31.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1/ pieniądzu, 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3/ gwarancjach bankowych, 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych, 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BOŚ Częstochowa nr 16 15401014 2001 7300 0866 0001 z dopiskiem na blankiecie przelewu „wadium-droga Gajki”. Kopię dowodu wpłaty wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty. 4. Nie dopuszcza się wpłacania wadium w pieniądzu do kasy Zamawiającego. 5. Wadium, zgodnie z art. 45. ust. 3. ustawy, wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert jego wpłatą zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale. Dowód wniesienia wadium może być przed upływem terminu składania ofert doręczony Zamawiającemu za pokwitowaniem pod rygorem nieważności w formie pisemnej bądź załączony do oferty. 6. Z treści wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46. ust. 4a. i 5. ustawy. 7. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w zdaniu poprzednim terminie jego wpłatą zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna być złożona na formularzu oferty (oferta) według załącznika nr 1 do SIWZ oraz w celu umożliwienia Zamawiającemu wykonania obowiązku wskazanego w art. 89. ust. 1. pkt 4. ustawy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. a/ aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ złożone na formularzu według załącznika nr 4 do SIWZ, b/ aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia złożone na formularzu według załącznika nr 5 do SIWZ, W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1. pkt 23. ustawy, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 1/ kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2/ firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz 3/ ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach