Przetargi.pl
Dostawa testów identyfikacyjnych, antybiogramowych, niezbędnych odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora automatycznego do identyfikacji, oznaczeń lekowrażliwości drobnoustrojów, dostawa podłoży hodowlanych wraz z dzierżawą automatycznego systemu do monitorowania posiewów krwi z płynów ustrojowych oraz dostawa podłoży hodowlanych i krążków antybiotykowych

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie ogłasza przetarg

 • Adres: 26300 Opoczno, ul. Partyzantów
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7544823 , fax. 44 7544822
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
  ul. Partyzantów 30
  26300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 44 7544823, fax. 44 7544822
  REGON: 30427200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalopoczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów identyfikacyjnych, antybiogramowych, niezbędnych odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora automatycznego do identyfikacji, oznaczeń lekowrażliwości drobnoustrojów, dostawa podłoży hodowlanych wraz z dzierżawą automatycznego systemu do monitorowania posiewów krwi z płynów ustrojowych oraz dostawa podłoży hodowlanych i krążków antybiotykowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa testów identyfikacyjnych, antybiogramowych, niezbędnych odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora automatycznego do identyfikacji, oznaczeń lekowrażliwości drobnoustrojów, dostawa podłoży hodowlanych wraz z dzierżawą automatycznego systemu do monitorowania posiewów krwi z płynów ustrojowych oraz dostawa podłoży hodowlanych i krążków antybiotykowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile to wynika z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp Załącznik nr 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. b) Wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń. c) Wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy. d) Oświadczenie o obowiązku podatkowym ( tzw. odwrócony podatek VAT) Załącznik nr 3 do SIWZ e) Parametry wymagane - Automatycznego analizatora do identyfikacji oraz oznaczani lekowrażliwości drobnoustrojów ( Zał. 5 ). f) Parametry wymagane - Systemu monitorującego (aparat automatycznego systemu do posiewu krwi i płynów z fizjologicznie jałowych miejsc ciała) ( Zał. 6 ). g) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu należy je złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (nie dotyczy przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta). W przypadku Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach