Przetargi.pl
„Przebudowa ulicy Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Ksawerowie” w ramach zadania: „Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie”

Gmina Ksawerów ogłasza przetarg

 • Adres: 95054 Ksawerów, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 138 050 , fax. 422 138 002
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ksawerów
  ul. Kościuszki
  95054 Ksawerów, woj. łódzkie
  tel. 422 138 050, fax. 422 138 002
  REGON: 47155993000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugminy.ksawerow.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa ulicy Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Ksawerowie” w ramach zadania: „Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedsięwzięcie przewiduje: Zakres prac obejmuje odcinek ulicy Zachodniej od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do ulicy Sienkiewicza na długości 735 mb. Roboty dotyczą wykonania nowej nawierzchni jezdni, utwardzonego pobocza, części zjazdów do posesji oraz elementów odwodnienia jezdni. Parametry nawierzchni: -Szerokość jezdni - 5,35 m, -Pobocze częściowo utwardzone o szerokości 3,00 m, -Przekrój daszkowy o spadkach 2% -Spadek na poboczach z tłucznia 6% Konstrukcja nawierzchni: a) na całej długości odcinka po frezowaniu na gł. 10 cm: - warstwa wiążąca z asfaltobetonu - gr. 4 cm - warstwa ścieralna z asfaltobetonu - gr. 4 cm b) na wlotach w ulice boczne - stabilizacja 2,5 MPa - gr. 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 20 cm - warstwa wiążąca z asfaltobetonu - gr. 4 cm - warstwa ścieralna z asfaltobetonu - gr. 4 cm c) zjazdy do posesji - podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 20 cm - nawierzchnia z kostki betonowej barwionej - gr. 8 cm d) utwardzone pobocze - podbudowa z kruszywa łamanego - gr. 20 cm - nawierzchnia z kostki betonowej szarej - gr. 8 cm Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego należy użyć materiału o granulacji 0-31,5 mm (melafir, gabro lub granit). Pobocza (poza odcinkiem utwardzonego) o szerokości 0,5 m wykonać należy z kruszywa łamanego o parametrach jak w podbudowie zasadniczej o grubości 15 cm. Opracowanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem urządzeniami i uzgodnieniami. Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić nie wcześniej niż po zakończeniu prac związanych z przebudową sieci gazowej na w/w odcinku drogi. Przewidywany termin zakończenia prac gazowych – 30 czerwca 2018 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr rachunku Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK w Pabianicach Nr rachunku: 96 8788 0009 0023 2124 2047 0009. Oznacza to, że przed upływem terminu składania ofert na koncie zamawiającego muszą się znaleźć pieniądze przelane tytułem wadium. W pozostałych formach wadium należy złożyć w pok. 410 – oryginał, który zostanie zdeponowany w kasie zamawiającego, a kopię zamieścić w ofercie. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. 8.3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w kasie zamawiającego w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach