Przetargi.pl
Dostawa maszyn, narzędzi w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-558 Olsztyn, Żołnierska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895279787, 895279787 w.214 , fax. 89 527 67 94
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
  Żołnierska 15
  10-558 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895279787, 895279787 w.214, fax. 89 527 67 94
  REGON: 00019275500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.e-bip.pl/start/23262

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa maszyn, narzędzi w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, narzędzi w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SIWZ „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: 1) hydrauliczna prasy do klejenia - 1 szt. 2) wilgotnościomierz do drewna i materiałów budowlanych - 1 szt. 3) frezarka górno wrzecionowa + zestaw 4 frezów - 1 szt. 4) Strug elektryczny - 1 szt. 5) Miernik wilgotności materiałów 1 szt. 6) Prościarka do drutów zbrojeniowych 14 rolkowa z rozwijakiem - 1 szt. 7) akumulatorowa pilarka ukosowa z adapterem sieciowym - 2 szt. 8) pilarka tarczowa - 3 szt. 9) narzędzia oscylacyjne z silnikiem bezszczotkowym -3 szt. 10) szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym - 3 szt. 11) laser krzyżowy + statyw - 2 szt. 12) gwintownica - 1 szt. 13) przecinarka do prętów zbrojeniowych - 1 szt. 14) betoniarka - 1 szt. 15) wciągarka łańcuchowa - 1 szt. 16) wciągarka elektryczna - 1 szt. 17) wstrząsarka - 1 szt. 18) waga precyzyjna - 2 szt. 19) przyrząd do badania gęstości obj.gruntów wg PN-88/B-04481,pkt.5.2.7 GOG 1 szt. 20) zamrażarka laboratoryjna - 1 szt. 21) dłutownica łańcuchowa - 1 szt. 22) wiertarkowkrętarka - 10 szt. 23) glebogryzarka spalinowa - 1 szt. 24) kody CPV: 42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne, 44510000-8 - narzędzia, 44511200-7 - Narzędzia ogrodnicze, 42623000-9 - Frezarki, 42141410-6 - Wciągarki, 43414000-8 - Szlifierki, 38552000-9 - Mierniki elektroniczne, 38932000-7 - Mierniki wilgotności, 38436100-1 - Wstrząsarki mechaniczne, 38430000-8 - Aparatura do wykrywania i analizy 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) zostały określone w tabeli nr 1 załącznika nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi (dotyczy urządzeń). 4. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub numeru katalogowego i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych z tym, że: 1) UWAGA!!! wymagane dane dla poszczególnych urządzeń są wskazane w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 w kol. 5) . 2) UWAGA!!! Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym nie trzeba wykazywać numerów katalogowych dodatkowego wyposażenia opisanego w tabeli nr 1 takich jak: statywy, dodatkowe akumulatory itp. Składając ofertę Wykonawca jednocześnie oświadcza, iż do oferowanego urządzenia będą dołączone wszystkie pozostałe elementy wymienione w tabeli nr 1. W formularzu ofertowym należy wskazać informacje dla głównego urządzenia z zastrzeżeniem innych wymaganych informacji, o których mowa w tabeli 1 i formularzu ofertowym. 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42652000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 2. Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, iż nie określił warunków udziału w postępowaniu nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, a wymaga tylko złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach