Przetargi.pl
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. J. Bema
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0874272766 w. 130 , fax. 874 272 785
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. J. Bema 24
  11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0874272766 w. 130, fax. 874 272 785
  REGON: 79024095600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, obejmujące swoim zakresem roboty budowlane w branżach: a) architektonicznej/konstrukcyjnej; b) sanitarnej; c) elektroenergetycznej. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w: a) opracowanie projektów wykonawczych dla branż wskazanych w pkt.1 a-c b) wykonanie robót budowlanych w ramach kosztów kwalifikowanych tym: - Modernizacja instalacji c.o. - Modernizacja instalacji c.w.u. - Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem - Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi - Ocieplenie ścian zewnętrznych - Ocieplenie ścian zew. piwnic - Ocieplenie ścian wew. graniczących z poddaszem - Wymiana okien zewnętrznych - Wymiana drzwi zewnętrznych - Wymiana oświetlenia i SZE - Montaż instalacji PV c) Wykonanie robót budowlanych w ramach kosztów niekwalifikowanych tym: - Wymiana pokrycia dachu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium należy wpłacić/wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 3. Wadium można wnieść w: a) w pieniądzu, przelewem z dopiskiem „wadium, nr sprawy DOA/250/07/EW/2020" na rachunek Zamawiającego w przypadku wpłaty w PLN lub walutach obcych innych niż EURO – nr rachunku: 80 9348 0000 0006 0121 2000 0010 Bank Spółdzielczy o. w Węgorzewie b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Gwarancje lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego (patrz: miejsce składania ofert), przed terminem składania ofert lub złożyć wraz z ofertą w takiej formie aby możliwym był późniejszy zwrot ww. dokumentu wykonawcy. W przypadku składania dokumentu potwierdzającego złożenie wadium musi być on opisany jednoznacznie jakiego postępowania dotyczy (np. na kopercie).Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczenia wniesienia wadium w oryginale. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium tylko w przypadku, gdy do skuteczności obowiązywania - zatrzymania przez Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. W innym przypadku wystarczającym jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Zaleca się, aby Wykonawca podał w ofercie formę, w jakiej zostało wniesione wadium oraz datę wniesienia wadium lub złożył wraz z ofertą dowód wniesienia wadium, np. kopię polecenia przelewu (podanie tych informacji jest pożądane, ale nie jest to warunek konieczny). 10. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 11. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie/wniosek) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy i w art. 46 ust. 5 ustawy poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium (zaleca się wskazanie przepisów ustawy, tj. art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy) lub poprzez wskazanie co najmniej ustawy. 12. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy 13. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty lub w siedzibie Zamawiającego do terminu składania ofert zostało złożone jego tłumaczenie na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (oryginał nie jest wymagany) przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz zachodzą przesłanki negatywne, tzn. wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy w tym: a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako Główny Wykonawca lub Lider Konsorcjum wykonali minimum 4 roboty budowlane na obiektach użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych polegających na głębokiej termomodernizacji obiektów, w tym co najmniej 2 w skład w których wchodziło co najmniej: docieplenie/remont ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji c.o., ocieplenie dachu/stropodachu/poddasza, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy min. 6,5 kWp o wartości min. 3 mln zł brutto oraz co najmniej 1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) z co najmniej 10 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie, - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie, - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie, - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjno –budowlanej, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności sanitarnej z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie - co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie - co najmniej 1 osobą pełniącą funkcje koordynatora projektu, posiadającą uprawnienia budowlane w jednej z branż wskazanych powyżej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Potwierdzenie wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach