Przetargi.pl
Dostawa sprzętu IT w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-558 Olsztyn, Żołnierska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895279787, 895279787 w.214 , fax. 89 527 67 94
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
  Żołnierska 15
  10-558 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895279787, 895279787 w.214, fax. 89 527 67 94
  REGON: 00019275500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.e-bip.pl/start/23262

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu IT w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu IT w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SIWZ „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: 1) kalkulatorów graficznych na zajęcia -24 szt., 2) zestawu klocków matematycznych skrzynia (1000 + 500 szt., mini )- 3szt., 3) brył szkieletowych na zajęcia z kompetencji matematycznych - 9 szt., 4) zestawy komputer PC i monitor wraz z oprogramowaniem - 20 szt. 5) drukarka - 1 szt. 6) komputery All in One wraz z oprogramowaniem - 13 szt., 7) tablety wraz z etui - 10 szt., 8) wózek na tablety - 1 szt., 9) tablica multimedialna 65” - 2 szt., 10) wizualizer - 1 szt., 11) aparat fotograficzny - 1 szt. 12) tablica multimedialna 75” - 1 szt. 13) komputer przenośmy wraz z oprogramowaniem - 3 szt., 14) drukarka laserowa A3 - 2 szt. 3. Kody CPV: 30214000-2 Komputery osobiste; 30213100-6 - Komputery przenośne, 30232110-8 Drukarki laserowe; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 38652100-1 Projektory; 48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów, 38651000-3 Aparaty fotograficzne, 39162200-7 – pomoce i artykuły edukacyjne, 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny, 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) został określony w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu. 5. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i/lub wersji oprogramowania /lub numeru katalogowego i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca podaje wszystkie wymagane dane, które są wskazane w formularzu ofertowym. 6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty, 4) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 2. Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, iż nie określił warunków udziału w postępowaniu nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, a wymaga tylko złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach