Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. W stronę cyfrowego świata

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących ogłasza przetarg

 • Adres: 10-431 Olsztyn, Kołobrzeska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895331855
 • Data zamieszczenia: 2021-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
  Kołobrzeska 29
  10-431 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895331855
  REGON: 519456818
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zschio.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. W stronę cyfrowego świata
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotemzamówienia jest dostawa wraz z konfiguracją wyposażenia oraz sprzętu komputerowego w ramach projektuw ramach projektu pn. W stronę cyfrowego świata. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej częściSIWZ „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: 1)część 1 - wyposażenie - przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w szczególności: a) stolikówkomputerowych jednostanowiskowych dla ucznia - 16 szt., b) krzeseł komputerowych - 16 szt., c)szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, ilości dostaw oraz minimalny okres gwarancji w zakresie objętymzamówieniem został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ część 1 w szczególności tabela nr 1, d) kodydotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39121100-7 - biurka,39111100-4 - siedziska obrotowe; 2) część 2 - sprzęt komputerowy - przedmiot zamówienia obejmujedostawę w szczególności: a) komputer PC typ. 1 - 21 szt., b) monitor dla gracza - 21 szt. c) klawiatura dlagracza - 40 szt., d) mysz dla gracza 40 szt. e) oprogramowanie biurowe - 16 stanowisk, f) projektor - 1szt. g)ekran projekcyjny - 1szt., h) zestaw nagłośnieniowy - 1 szt. i) wizualizer - 1 szt., j) komputer przenośny -1szt., k) komputer PC typ. 2 - 19 szt., l) monitor typ 2 - 19 szt. m) mobilny monitor interaktywny - 3 szt., n)statyw mobilny do monitora interaktywnego - 3 szt. o) oprogramowanie do edycji dźwięku - 16 szt.(stanowisk), p) mikrofon komputerowy - 16 szt., q) oprogramowanie do tworzenia grafiki - 1 szt., r) pendrive- 16 szt., s) tablet graficzny - 16 szt., t) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, ilości dostaw orazminimalny okres gwarancji w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ -część 2 w szczególności tabela nr 5, u) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we WspólnymSłowniku Zamówień CPV: 30214000-2 Komputery osobiste, 30213100-6 - Komputery przenośne,30195900-1 Tablice do pisania i tablice multimedialne; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 38652100-1Projektory; 30234600-4 - Pamięć flash; 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie; 48700000-5 - Pakietyoprogramowania użytkowego; 48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów 3) część 3 -sprzęt elektroniczny - przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w szczególności: a) kamera - 1 szt., b)mikrofon - 1 szt., c) oświetlenie, Lampa - 4 szt., d) statyw do kamery - 1 szt., e) statyw oświetleniowy - 1szt., f) karta SD- 2 szt., g) obiektyw - 1 szt., h) stabilizator - 1 szt., i) power bank - 1 szt. j) szczegółowy opispotrzeb zamawiającego, ilości dostaw oraz minimalny okres gwarancji w zakresie objętym zamówieniemzostał zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ część 3 w szczególności tabela nr 3, k) kody dotycząceprzedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 32321000-9 Sprzęt telewizyjnyi audiowizualny; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 32341000-5 - Mikrofony; 38651600-9 - kamery cyfrowe; 31527260-6 - Systemy oświetleniowe; 31434000-7 - Akumulatory litowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) dla części 1-3 zostały określone wzałączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla części 1-3 obejmuje takżedostarczenie, skonfigurowanie (dotyczy cz. 1-2) wraz z kosztami transportu. 4. Elementy wyposażenia musząbyć oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania wzałączniku nr 1A-1C do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub wersji oprogramowaniai/lub wymaganych parametrów technicznych (pełnego oznaczenia w sposób stosowany przez producenta)i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów -pozwalające jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z wymogami określonymi w SIWZspowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane od Wykonawców danesą wskazane w poszczególnych formularzach ofertowych. 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wzwiązku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności wzakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione byłyprzez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firmpodwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach