Przetargi.pl
Dostawa nowego urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zabudowie w formie leasingu operacyjnego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 672 670 , fax. 897 670 272
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 18
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 672 670, fax. 897 670 272
  REGON: 51055470300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pwiklw.home.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowego urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zabudowie w formie leasingu operacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego zestawu składającego się z urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zabudowie (urządzenie zamontowane na samochodzie dostawczym typu furgon) dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmiński, sztuk 1. Samochód oraz urządzenie nowe, nieużywane, sprawne, nieuszkodzone, gotowe do pracy, bez konieczności poniesienia dodatkowych nakładów. 2. Realizacja zamówienia polega na: a) Nabyciu od zbywcy jednego nowego zestawu: urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w zabudowie –zamontowanego na samochodzie dostawczym typu furgon, posiadającego cechy spełniające parametry wskazane w SIWZ, b) Oddaniu w/w zestawu Zamawiającemu do używania na czas określony, tj od dnia wydania do dnia przeniesienia własności, c) Przeniesieniu własności zestawu na Zamawiającego po zakończeniu umowy leasingu, po wniesieniu ostatniej raty leasingowej. d) Oferowany przedmiot zamówienia musi być kompletny i gotowy do użycia, w każdym elemencie, Zamawiający informuje, iż samodzielnie ubezpieczy przedmiot leasingu na czas trwania umowy leasingowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu oraz w zakresie wskazanym przez Finansującego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34136100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach