Przetargi.pl
Dostawa maszyn, narzędzi, samochodu oraz odzieży roboczej w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-558 Olsztyn, Żołnierska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895279787, 895279787 w.214 , fax. 89 527 67 94
 • Data zamieszczenia: 2020-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
  Żołnierska 15
  10-558 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895279787, 895279787 w.214, fax. 89 527 67 94
  REGON: 00019275500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.e-bip.pl/start/23262

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa maszyn, narzędzi, samochodu oraz odzieży roboczej w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, narzędzi, samochodu oraz odzieży roboczej w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SIWZ „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z dziewięciu (9) części : 1) Część 1 - MASZYNY i NARZĘDZIA - PAKIET 1- obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: a) hydrauliczna prasy do klejenia - 1 szt. b) wilgotnościomierz do drewna i materiałów budowlanych - 1 szt. c) frezarka górno wrzecionowa + zestaw 4 frezów - 1 szt. d) Strug elektryczny - 1 szt. e) Miernik wilgotności materiałów 1 szt. f) Prościarka do drutów zbrojeniowych 14 rolkowa z rozwijakiem - 1 szt. g) akumulatorowa pilarka ukosowa z adapterem sieciowym - 2 szt. h) pilarka tarczowa - 3 szt. i) narzędzia oscylacyjne z silnikiem bezszczotkowym -3 szt. j) szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym - 3 szt. k) laser krzyżowy + statyw - 2 szt. l) detektor - 1 szt. m) gwintownica - 1 szt. n) przecinarka do prętów zbrojeniowych - 1 szt. o) betoniarka - 1 szt. p) wciągarka łańcuchowa - 1 szt. q) wciągarka elektryczna - 1 szt. r) wstrząsarka - 1 szt. s) waga precyzyjna - 2 szt. t) przyrząd do badania gęstości obj.gruntów wg PN-88/B-04481,pkt.5.2.7 GOG 1 szt. u) zamrażarka laboratoryjna - 1 szt. v) dłutownica łańcuchowa - 1 szt. w) wiertarkowkrętarka - 10 szt. x) Glebogryzarka spalinowa - 1 szt. y) kody CPV: 42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne, 44510000-8 - narzędzia 44511200-7 - Narzędzia ogrodnicze, 42623000-9 - Frezarki, 42141410-6 - Wciągarki, 43414000-8 - Szlifierki, 38552000-9 - Mierniki elektroniczne, 38932000-7 - Mierniki wilgotności, 38436100-1 - Wstrząsarki mechaniczne, 38430000-8 - Aparatura do wykrywania i analizy 2) Część 2 - URZĄDZENIA i NARZĘDZIA - PAKIET 2 - obejmuje dostawę: a) Kubek wypływowy - 1 szt. b) Statyw do ww. kubka z poz. 1 - 1 szt. c) Przyrząd do oznaczania twardości powłok lakierowych - 1 szt. d) Ołówkowy tester twardości - 1 szt. e) Grubościomierz-przyrząd do pomiaru grubości mokrych warstw- zgodny z ISO 2808 - 1 szt. f) przyrząd do oznaczenia czasu całkowitego wyschnięcia zgodny z normą PN-EN 29117 - 1 szt. g) przyrząd do badania odporności powłok na ścieranie zgodny z PN ISO 7784-2 - 1 szt. h) kody CPV: 38552000-9 - Mierniki elektroniczne, 38430000-8 - Aparatura do wykrywania i analizy, 38931000-0 - Testery temperatury i wilgotności, 3) Część 3 - SYSTEM ODPYLANIA, SILOS - obejmuje dostawę: a) Systemu odpylania w pracowniach drzewnych - 1 szt. b) Silos z oprzyrządowaniem rurowym - 1 kpl c) kody CPV: 42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne, 45331210-1 - Instalowanie wentylacji, 44613110-4 - Silosy 4) Część 4 - STÓŁ PODAWCZO-OBIORCZY - obejmuje dostawę a) stołu podawczo odbiorczego do frezarki i przedłużający do strugarki - 1 szt. b) kody CPV: 39151200-7 - Stoły robocze; 5) Część 5 - WYKRYWACZ PRZEWODÓW: a) wykrywacza przewodów - 1 szt. b) kody CPV: 31642100-9 - Aparatura do wykrywania przewodów metalowych 6) Część 6 - PROGRAM GRAFICZNY - obejmuje dostawę a) oprogramowania graficznego - 20 lic b) kody CPV: 48321100-5 - System projektowania wspomaganego komputerowo (CAD); 7) Część 7– OPROGRAMOWANIE BIUROWE DO MASZYNY CNC – obejmuje dostawę: a) Oprogramowanie biurowe do maszyny CNC Mod VITAP POINT 2 - 1 lic., b) kody CPV: 48320000-7 - Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania 8) Część 8– SAMOCHÓD HDS – obejmuje dostawę: a) Samochodu ciężarowo-osobowego z systemem HDS - 1 szt.. b) kody CPV: 34142000-4 - Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze, 9) Część 9 - odzież robocza - obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: a) buty z wzmocnionym noskiem dla uczniów - 96 szt. b) Bluza robocza dla uczniów - 96 szt. c) Rękawice dla uczniów - 96 szt. d) spodnie robocze dla uczniów - 96 szt. e) okulary ochronne dla uczniów - 96 szt. f) kamizelki odblaskowe dla uczniów - 16 szt. g) kurtka przeciwdeszczowa dla uczniów - 16 szt. h) buty z wzmocnionym noskiem dla nauczycieli - 20 szt. i) Bluza robocza dla nauczycieli - 20 szt. j) Rękawice dla nauczycieli - 20 szt. k) spodnie robocze dla nauczycieli - 20 szt. l) okulary ochronne dla nauczycieli - 20 szt. m) kody CPV: 18142000-6 - Okulary ochronne, 18141000-9 - Rękawice robocze, 18143000-3 - Akcesoria ochronne, 18130000-9 - Specjalna odzież robocza, 18443340-1 - czapeczki, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) dla części 1 -9 zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia dla części 1-9 obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi (dotyczy urządzeń). 4. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1A-1I do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub numeru katalogowego i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych. 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42652000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A i/lub 1B i/lub 1C i/lub 1D i/lub 1E i/lub 1F i/lub 1G i/lub 1H i/lub 1I do SIWZ, 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ 3) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 2. Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, iż nie określił warunków udziału w postępowaniu nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, a wymaga tylko złożenia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach