Przetargi.pl
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach kierunku technik elektryk

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Marii Curie Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897512983
 • Data zamieszczenia: 2020-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Marii Curie Skłodowskiej
  Wojska Polskiego 12
  11-400 Kętrzyn Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897512983
  REGON: 000240508
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zs.ketrzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach kierunku technik elektryk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia bazy dydaktycznej w ramach modernizowanego kierunku kształcenia technik elektryk. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część I – Wyposażenie nr 1; Część II – Wyposażenie nr 2; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42652000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach