Przetargi.pl
Dostawa licencji oprogramowania biurowego

Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 644 15 64 , fax. 22 851 16 12
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
  ul. Młynarska 43/45 43/45
  01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 644 15 64, fax. 22 851 16 12
  REGON: 01527142800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazmiejska.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji oprogramowania biurowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania biurowego. Zakres dostawy obejmuje: - 40 sztuk licencji Office Standard 2016 Government OPEN 1 License No Level (OfficeStd 2013 OLP NL Gov) lub oprogramowania równoważnego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ; - 5 sztuk licencji Office Professional Plus 2016 Government OPEN 1 License No Level (OfficeProf Plus 2016 OLP NL Gov) lub oprogramowania równoważnego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 489200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strazmiejska.waw.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach